การเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรของสิ่งที่มีชีวิต จากเริ่มต้นไปสู่จุดสูงสุดอย่างไร  การบริหารการเปลี่ยนแปลงก็จะมุ่งสู่ความสำเร็จเช่นกัน