รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายศุภกรกองทุน

โรงเรียน พญารามวิทยา

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

ชุดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชา

สุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80 / 80

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้

เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชา

สุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่1/1 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33ที่มีต่อการเรียน

โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1

ปีการศึกษา2559 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน

1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียนรวม25 คน มาเป็นกลุ่มทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที

(t – test)ค่าเฉลี่ย() ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1.ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพ 85.32/86.40ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ปรากฏว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01แสดงให้เห็นหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1มีความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1มีค่าเท่ากับ 0.7272แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.72

4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพบว่านักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชา

สุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน

เท่ากับ 0.22แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของมนุษย์รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำสำคัญ (Tags)#การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์#รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขบันทึก: 630051, เขียน: 19 Jun 2017 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)