หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) _ ๐๔ : Learning Outcome

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ผมสรุปสังเคราะห์ Learning Outcome ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และแผนผังการสังเคราะห์ความเชื่อมโยงของแต่ละรายวิชาไว้ และนำมาแบ่งปันในบันทึกนี้

ถ้าอาจารย์ผู้สอนเข้าใจภาพรวม และนำไปบอกกล่าวเล่าต่อนิสิตในชั้นเรียนว่า ทำไมต้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไปแล้วได้อะไร ? แบบบ่อย ๆ บ่อยซ้ำย้ำทวน พวกเขาก็จะค่อย ๆ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหาคือ จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)