3 มิ.ย. 2560 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านเกี่ยวกับบริบทของชุมชน

3 มิ.ย 2560

8.30 น. รับประทานอาหารที่ศุนย์การเรียนรู้

9.30 น.ลงพื้นที่ชุมชนสัมภาษณ์ชาวบ้านเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในพื้นที่

12.30 น. รับประทานอาหาร

13.30 น. ลงพื้นที่ชุมชนสัมภาษณ์ชาวบ้านเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในพื้นที่

15.30 น. กลับศูนย์การเรียนรู้และตรวจสอบความเรียบร้อย

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)