​170531-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – consistently & constantly

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.30

Ref: #596662


Dictionary.com สะกด คำอ่าน กริยาวิเศษณ์ “consistently”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kun n-SIS-tuh nt-li”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน กริยาวิเศษณ์ “constantly”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-stuh nt li”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่า “consistently” เป็น กริยาวิเศษณ์ หมายถึง

‘steadfastly’ = “อย่างแน่วแน่” หรือ

‘unwaveringly’ = “อย่างไม่หวั่นไหว” หรือ

‘without change’ = “ไม่เปลี่ยนแปลง” เช่น

‘He is consistently behind in his payments.’

‘This student consistently objects to all authority.’

‘Her work has been of a consistently high standard.’

‘We have argued consistently for a change in the law.’

‘This student consistently objects to all authority.’

ส่วน “constantly” หมายถึง

‘unceasingly’ = “อย่างไม่เคยหยุด” หรือ

‘without interruption’ = “ไม่มีการขัดจังหวะ” หรือ

‘perpetually’ = “อย่างต่อเนื่องยาวนาน” เช่น

‘My concentration was constantly broken by the loud ticking of a clock.’

‘My mail is constantly filled with second-class matter.’

‘The world is constantly changing.’

‘He was constantly on her mind.’

‘Heat the sauce, stirring constantly.’

คำเกี่ยวข้องที่อาจมีความหมายตรงกว่า ทั้งสองคำนี้ มีเช่น

“Perseveringly”: เช่น

‘Work perseveringly for peace.’

“Persistently”: เช่น

‘He was asking questions, unavoidable questions, persistently.’

‘They have persistently denied claims of illegal dealing.’

“Enduringly”: เช่น

‘Roman culture was enduringly fertilized.’

‘An enduringly popular style.’

“Continually”: เช่น

‘This information is continually updated.’

‘They argue continually about money.’

“unceasingly”: เช่น

‘The unceasing efforts of the staff.’

‘Snow fell unceasingly.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)