​170530-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Consist/comprise/compose

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.30

Ref: #596663


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “consist”

นาม สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-sist”

กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “kuh n-SIST

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “compose”

กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “kuh m-POHZ

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “comprise”

กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “kuh m-PRAHYZ


Cambridge Grammar Dictionary

อธิบาย การใช้ “consist” “comprise” และ “compose” ที่ต่างเป็น กริยา

เพื่อบรรยายว่า What ‘บางสิ่ง’ is made of”

โดยที่ไม่ใช้ ทั้งสามคำ ในรูป ‘continuous’ เช่น

ใช้ “consist” ในตัวอย่าง เช่น

‘Their diet only consisted of fruit and seeds.’

‘The whole group consists of students.’

เราใช้ ‘consist of’ แต่เพียงใน รูป “active” เช่น

‘Their flat consists of two bedrooms, a kitchen and a bathroom.’

ใช้ “comprise” อย่างเป็นทางการ มากกว่า “consist” เช่น

‘The USA comprises 50 states.’

ยังสามารถใช้ เป็น passive voice’ ในรูป ‘be comprised of’ เช่น

‘The course is comprised of ten lectures and five seminars on the theory of economics and banking.’

สามารถใช้ “comprise” กับส่วนต่างๆที่รวมกันเป็น บางสิ่ง ใช้เป็น “ประธาน” เช่น

‘Oil and coal comprise 70% of the nation’s export.’

(ไม่อาจใช้ ‘compose’)

การใช้ “compose of” มีความเป็น ทางการ มากกว่า “consist of” และ “comprise”

โดยที่ใช้ “compose of” แต่เพียง ในรูป ‘passive voice’ เช่น

‘Muscle is composed of different types of protein.’

ความผิดพลาด ในการใช้ที่เกิดบ่อยครั้ง

เราไม่ใช้ “consist” “comprise” และ “compose” ในรูป ‘continuous’ เช่น

‘The whole group consists of students.’


A2Z of Correct English Common Error in English

ให้ความหมาย กริยาวลี “consist in” ว่า ใช้เป็น ทางการ

คือ ‘to have บางสิ่ง เป็น ส่วนเดียว/ส่วนหลัก/ส่วนสำคัญ’ เช่น

‘True education does not consist in simply being taught facts.

‘The beauty of the city consists in its magnificent buildings.’

‘Happiness does not consist in how many possessions you own.’

‘Happiness consists in being satisfied with what you have.’

‘The beauty of air travel consists in its speed and ease.’

‘For her, happiness consists in watching television and reading magazines.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)