​170528-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Conservative/moderate/radical

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.27

Ref: #596661

Dictionary.com สะกด คำอ่าน คุณศัพท์ “conservative”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-SUR-vuh-tiv”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “moderate”

นาม และ คุณศัพท์ ออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “MOD-er-it (MOD-rit)”

กริยา ออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “MOD-uh-reyt” (สังเกตคำท้าย ที่ต่าง)

Dictionary.com สะกด คำอ่าน คุณศัพท์ “radical”

ออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “RAD-i-kuh l”


Dictionary of Problem Words and Expressions

ทั้ง “conservative” “moderate” และ “radical”

ต่างมีมีความหมายเกี่ยวกับ ‘แนวคิด’ ‘ความเห็น’ ที่เกี่ยวกับ

‘การเมือง’ ‘ศีลธรรม’ ‘ทรัพย์สิน’ และ ‘รูปแบบวิถีทาง’ แต่การใช้ต่างกันมาก

สิ่งที่บางคน เห็นว่า “moderate” อีกคนอาจเห็นเป็น “conservative” หรือ “radical”

โดยที่ “conservative” อ้างถึง บุคคลหรือภาวะจิตใจ

ที่ชอบจะเห็น “การเปลี่ยนแปลง แบบค่อยเป็นค่อยไป

“แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว”

“โดยที่หวังจะรักษา สภาพและสถาบัน ให้คงอย่างที่เป็นอยู่”

นั่นคือ อย่างมากก็ ให้เปลี่ยนอย่าง ‘ระมัดระวัง’ เพียง “moderate”

โดยที่ความหมายของ “moderate”

ใน “ทางการเมืองและกิจกรรมอย่างอื่น”

คือ “ผู้ยึดมั่นในลักษณะ ‘moderate’ ที่ต่อต้าน มุมมองและเป้าหมาย”

เว้นแต่เมื่อเป็นแบบที่ เห็นว่า “ถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตสมเหตุผล”

โดยที่ไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากเกิน

ส่วน “radical” หมายถึง “ผู้ชื่นชอบการปฏิรูปอย่างรุนแรง”

ทั้งทาง “การเมือง ศีลธรรม รูปแบบวิธีการ หรือด้านอื่นใดก็ตาม”

แต่ละคำ ใช้เป็นได้ ทั้ง “คุณศัทพ์”. และ ”นาม” ดังนั้นอาจใช้ได้ว่า

‘a conservative way of dressing’

‘a moderate degree of success’ และ

‘a radical departure from established customs.’


Kernerman English Multilingual Dictionary

ให้คำแปลคำกลุ่ม “conserve” ว่า

กริยา “conserve” แปลว่า “ทำให้คงไว้” หมายถึง

‘keep from changing, damaged or lost’ เช่น

‘We must conserve the country’s natural resource.’

‘This old building should be conserved.’

เมื่อเป็น นาม สะกด “conservation” ออกเสียง “kon-ser-VEY-shuh n”

แปลว่า “การอนุรักษ์” คือ “a person who is interested in conservation.’

นาม “conservationist” แปลว่า “นักอนุรักษ์ธรรมชาติ”

นาม “conservatism” ออกเสียง “kuh n-SUR-vuh-tiz-uh m”

แปลว่า “ลัทธิอนุรักษ์นิยม” คือ “dislike of change”

และ คุณศัพท์ “conservative” แปลว่า “ที่เป็นอนุรักษ์นิยม” เช่น

‘Older people tend to be conservative in their attitudes.’

‘Conservative opinions.’

ใช้เรียกเป็นชื่อ “พรรคการเมือง ที่เป็น อนุรักษ์นิยม”

ตัวอย่างประโยค ประกอบด้วย สามคำนั้น

‘Her style of dress was never conservative.’

‘A conservative way of dressing.’

‘A moderate degree of success.’

‘The team enjoyed only moderate success last season.’

‘A radical departure from established customs.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)