beeman 吴联乐
นาย สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์

สอ.มศว : สิทธิ หน้าที่ และบทบาท ของสมาชิกสหกรณ์


ถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง มีและใช้อํานาจฝ่ายเดียว

เรื่องเล่าต่อไปนี้นำมาจากข่าวสหกรณ์ (สอ.มศว) ฉบับเดือนสิงหาคม 2556...ขอขอบคุณ

สมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ทุกคน พึงมีสิทธิ หน้าที่ และบทบาท ในการควบคุมการจัดการสหกรณ์ ให้ดําเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือ การบริหารกิจการของสหกรณ์เป็นไปอยางซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีธรรมาภิบาล

สมาชิกทกคุนมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. เข้าร่วมประชมใหญ่เพื่ออเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 2. เข้าชื่อเรียกประชมใหญ่สามัญ
 3. เสนอหรือสมัครรับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 4. รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 5. สิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบงคับและระเบียบของสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหลายประการ ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบงคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์

 2. เข้าร่วมประชมตามที่สหกรณ์นัดหมาย (เป็นหน้าที่ ส่วนรางวัลเป็นผลพลอยได้)

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็ง

 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง


บทบาทของสมาชิก

 1. ถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง มีและใช้อํานาจฝ่ายเดียว
 2. กําหนดภาระหน้าที่ชัดเจน ทั้งระดับกรรมการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งจะทําให้สามารถประเมินผลการทํางานได้ชัดเจนและเป็นธรรม
 3. มีระเบียบ ข้อบงคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถงการกำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม ข้อควรหรือไม่ควรปฏิบัติ
 4. มีการรายงานที่ดีและทันการณ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้
 5. ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การใช้สิทธิต่างๆของสมาชิก
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 3 ประการดังนี้

 1. ใช้สิทธิของตนผ่านที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
  • กําหนดคาตอบแทนการทำางานของกรรมการและผลตรวจสอบกิจการ การกําหนดดังกลาว่ ถือเป็นการควบคมการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งสหกรณ์จะต้องจ่ายตามอัตราที่ประชมใหญ่กําหนด
  • เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการ ซึ่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนทำาหน้าที่แทนสมาชิก ในการบริหารงานของสหกรณ์
  • เสนอความคิดเห็นและความต้องการต่างๆ ของสมาชิกในที่ประชมใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการไปกําหนดนโยบายวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติต่อไป
  • สอบถามหรือขอคําอธิบายเพิ่มเตมถึงผลการดําเนินงาน หรือปัญหาต้างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์จาก คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
  • เลือกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการว่าเป็นไปตามมติที่ประชมใหญ่หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการว่าเป็นไปตามกฎหมายข้อบงคับ ระเบียบ ที่สหกรณ์กําหนด 1.6
  • กําหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้หรือค้ำประกัน ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กําหนดก่อหนี้ผูกพัน
  • แก้ไขข้อบงคับที่ไม่เหมาะสม โดยให้ที่ประชมใหญ่พิจารณา
  • พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจําปี พร้อมทั้งเสนอความเห็นและลงมติ
  • อนุมัติแผนและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย
 2. ใช้สิทธิของตนผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ ใน 2 ประเด็น ดังนี้
  • รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจําปีของสหกรณ์ ซักถามและขอคําอธิบายในกรณีต่างๆ ที่ได้กระทําในที่ประชมใหญ่
  • ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการช่วยตรวจสอบเรื่องบางอยางที่สมาชิกพบว่า อาจมีข้อผิดพลาด หรือไม่ชอบมาพากล

 3. ใช้สิทธิในการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ดังนี้
  • รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซื้อหุ้น ชําระหนี้เงินกู้ ฝากเงินในสมุดคุู่บัญชีเงินฝาก และต้องตรวจสอบใบเสร็จที่สหกรณ์ออกให้ทุกครั้ง เป็นต้น
  • มีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์ เช่น ร่วมประชมสัมมนาสมาชิก ทอดผ้าป่า ทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น
  • การได้รับความเสมอภาคในการทําธุรกิจและการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกบสวัสดิการที่สหกรณ์กําหนด
  • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ (จากจดหมายข่าว, เวปไซต์, Facebook, สอบถามกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่)
  • ได้รับคําอธิบายจากฝ่ายจัดการในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม

บีแมน
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หอพักมน.นิเวศ 3

หมายเลขบันทึก: 628168เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2017 10:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤษภาคม 2017 20:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท