โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"


  
ผู้เล่าเรื่อง

เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 5


ผู้เล่า : คุณวิไลพร  ชอบคุณ (นุ่ม)

จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจในตัวรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยฯ

เรื่องเล่าพอสังเขป

   มีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เรียกประชุม เรื่องที่ประเมินลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนก็รู้สึกกลัว แต่อาจารย์กับให้กำลังใจ ทำให้ทุกคนรู้สึกดี   


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- กำลังใจ
- ความเอาใจใส่ต่อผู้บังคับบัญชา

คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           23 พ.ย. 49