KM-HU : ประทับใจรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยฯ

  Contact

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"


  
ผู้เล่าเรื่อง

เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 5


ผู้เล่า : คุณวิไลพร  ชอบคุณ (นุ่ม)

จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจในตัวรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยฯ

เรื่องเล่าพอสังเขป

   มีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เรียกประชุม เรื่องที่ประเมินลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนก็รู้สึกกลัว แต่อาจารย์กับให้กำลังใจ ทำให้ทุกคนรู้สึกดี   


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- กำลังใจ
- ความเอาใจใส่ต่อผู้บังคับบัญชา

คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           23 พ.ย. 49

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

Post ID: 62765, Created: , Updated, 2012-02-11 16:29:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

Recent Posts 

Comments (2)

หางปลาเริ่มกลมกล่อมแล้วค่ะ เดาว่าหัวปลาคงปรุงได้ที่ เติมรสชาติด้วยตัวปลา โอ้! มีอนาคต

  • ขอบคุณพี่วันเพ็ญที่ติดตาม ปลาทูตัวเล็กของคณะมนุษย์มาครับ (สักวันหนึ่งเราจะโต..ครับ)