ทุกข์บรรเทาได้เพราะตัวเรา...วิเคราะห์บ้างจะพบหนทางละทิ้งทุกข์ความเห็น (0)