​170407-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Complete

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.06


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “complete”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh m-PLEET


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบายว่า ปกติ ใช้ “complete” เป็น คุณศัพท์

และใน บางความหมาย สามารถใช้ คำเช่น “more” และ “very” นำหน้า

โดยที่ใช้ “complete” ตามปกติ เพื่อกล่าวว่า

“บางสิ่ง มี ‘ระดับ/ขอบเขต หรือ จำนวน’ ที่มากอย่างที่สุด” เช่น

‘You need a complete change of diet.’

‘They were in complete agreement.’

ควรจำว่า ใช้ “complete” ในความหมายนี้ ไม่ใช้ “more” หรือ “very” นำหน้า

ยังสามารถใช้ “complete” เพื่อกล่าวว่า

“บางสิ่ง ประกอบด้วย ส่วนต่างๆทั้งหมด ที่ควรมีอยู่” เช่น

‘I have a complete medical kit.’

‘….a complete set of all her novels.’

“เมื่อสองสิ่ง ‘ไม่รวมส่วนต่างๆไว้ทั้งหมดเช่นที่ควร’

หากแต่ “สิ่งหนึ่งมี จำนวนส่วน มากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง”

อาจกล่าวได้ว่า “สิ่งแรก ‘is more complete’ มากกว่า อีกสิ่ง” เช่น

‘For a more complete picture of David’s progress we must depend on his own assessment.’

ทำนองเดียวกัน “ถ้า ‘บางสิ่ง ‘ไม่รวม ทุกส่วนที่ควรมีไว้ด้วยกัน’”

หากแต่ “ประกอบด้วย ส่วนต่างๆมากกว่า สิ่งใดๆ ในชนิดเดียวกัน”

อาจกล่าวได้ว่า “it is the most complete thing of its kind.” เช่น

‘…….the most complete skeleton so far unearthed from that period.’

บางครั้ง ใช้ “complete” ให้หมายถึง “thorough”

เมื่อใช้ในความหมายนี้ สามารถใช้ นำหน้าด้วย “very” หรือ “more” เช่น

‘She followed her mother’s very complete instructions on how to organize a funeral.’

‘You ought to have a more complete check-up if you are really thinking of going abroad.’

ยังสามารถใช้ “complete” เพื่อบอกว่า

“บางสิ่ง เช่น ‘a task’ หรือ ‘new building’ ทำสำเร็จแล้ว” เช่น

‘It’ll be two years before the process is complete.’

‘….blocks of luxury flats, complete but half-empty.’


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “complete”

ว่า บางครั้ง มีการคัดค้าน การขยาย “complete” ด้วย “qualifiers” เช่น

‘almost’ ‘more’ ‘most’ ‘nearly’ และ ‘quite’

เพราะเหตุที่ คำเหล่านี้ ชี้แนะว่า

“complete” เป็น ‘relative’ มากกว่าเป็น ‘absolute’ เช่น

‘The most complete list available.’

อย่างไรก็ดี การใช้เช่นนี้ ถือเป็น “มาตรฐานอย่างเต็มที่” และ

มี ปรากฏทั่วไป เป็นประจำ ในการพูดและเขียน


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “complete”

ว่า ถึงแม้ บ่อยครั้ง ถือว่า “complete” เป็น คำที่ ‘absolute’

เช่นเดียวกับคำอย่าง “perfect” หรือ “chief”

และไม่ควร ใช้ เพื่อการเปรียบเทียบ

บ่อยครั้ง ถูกขยาย ด้วยคำเช่น “more” หรือ “less” ใน การใช้มาตรฐาน

ย้อนหลังถึงช่วงปี 1965 ที่ Usage Panel ส่วนใหญ่ ยอมรับประโยค เช่น

‘His book is the most complete treatment of the subject.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)