โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2"


ใบสมัครและรายระเอียดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร.(034) 351889 หรือ โทรสาร (034) 351889
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 6,500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน)
โดยการจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
08.00 – 09.00 น ลงทะเบียน
9.00-10.00 น. แหล่งกำเนิดและที่มาของพืชตระกูลส้ม, ส่วนต่างๆ และการจำแนก
ประเภทของส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.00-12.00 น. ส่วนต่างๆ และการจำแนกประเภทของส้ม (ต่อ)
(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. ส้ม และพืชใกล้เคียง, การจัดแบ่งกลุ่มส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
15.00-17.00 น. สรีรวิทยาและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของส้ม
(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
17.00-17.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
9.00-10.00 น. ต้นตอส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.00-12.00 น. ต้นตอส้ม (ต่อ) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. ไวรัสและโรคคล้ายไวรัส และต้นพันธุ์ส้มปลอดโรค
(รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร)
15.00-17.00 น. โรคแมลงศัตรูสำคัญของส้มและการใช้วิธีการป้องกันกำจัดส้มแบบผสม
ผสาน (ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร)
17.00-17.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม
***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
06.00-07.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ณ ลานจอดรถหน้าอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ ม.เกษตรศาสตร์

07.00 น. ออกเดินทางไปยังสวนส้มโชติกา จ.อุทัยธานี
10.00-12.00 น. ฟังการบรรยายเรื่อง การผลิตส้มในสภาพื้นที่ดอน
(ระหว่างการเดินทาง)(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่สวนส้มโชติกา จ.อุทัยธานี
13.00-16.00 น. ฟังการบรรยายเรื่อง การผลิตส้มในสภาพพื้นที่ดอน (ต่อ) และเข้าชม
แปลงส้มพันธุ์ต่างๆ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี และเจ้าของสวน)
16.00-18.00 น. เดินทางกับถึง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
8.30-10.30 น. ธาตุอาหารและการให้ปุ๋ยส้ม (รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา)
10.30-12.00 น. การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีของพืชตระกูลส้ม
(รศ.ดร.จีระเดช แจ่มสว่าง)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตส้ม
(ดร.อภิตา บุญศิริ)
15.00-17.00 น. การจัดการสวนส้มแบบยั่งยืน (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
17.00 น.เป็นต้นไป มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***
:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)