​170326-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Collusion & connivance

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม
Revised on 2017.03.25 Ref.#596362


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “collusion”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “kuh-LOO-zhuh n”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “connivance”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “kuh-NAHY-vuh ns”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย ความหมาย “collusion” คือ

การ ตกลง ร่วมมือทางลับ เพื่อจุดประสงค์ ที่

“tricky” = (หลอกลวง)

“underhanded” = (ทางลับ) หรือ

“fraudulent” = (ฉ้อฉล) เช่น

‘The armed forces were working in collusion with drug traffickers.’

Driver acted in collusion with warehousemen to rob the manufacturer.’

จากการที่ความหมายของ “collusion” ใกล้เคียงกับ “conspiracy” = (ร่วมสมคบคิด)

จึงไม่ควร สับสนกับ คำ “collaboration” = (การประสานงาน/ร่วมมือ)

ส่วน “connivance” มาจาก ภาษา Latin หมายถึง “ขยิบตาให้”

หรือ “แสดงการหลีกเลี่ยงว่าสังเกตเห็นบางสิ่ง” หรือ

“ช่วยในการกระทำผิด โดยทำเป็นไม่เห็นหรือไม่กล่าวถึง” เช่น

‘The connivance of museum guards circumvented regulations for bidding smoking.’

‘The crime was committed with the connivance of a police officer.’

กล่าวโดยสรุป “เมื่อเขากระทำการเป็น ‘collusion’ คือ “ร่วมทำการบางอย่าง”

แต่เมื่อเขา ’connives’ คือ “เขาไม่สนใจ” หรือ “ทำเป็นไม่เห็นบางอย่าง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)