Thailand 4.0 ฉบับเบาๆ

หลายคนอาจสงสัยว่า Thailand 4.0 คืออะไร วันนี้ผมจะมาอธิบายในแบบเข้าใจง่าย (มั้ง) ในฉบับคนขี้เกียจอ่านหนังสือกันครับ (บทความนี้แม้จะมีความเป็นวิชาการอยู่บ้างแต่หลายส่วนก็มาจากความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นส่วนใหญ่ หากมีสิ่งใดผิดพลาด ขอโปรดประทานอภัยมา ณ ที่นี้ครับ)

1.0, 2.0, 3.0, 4.0 หรือจะ 100.0 (ในอนาคต) มันคือเรื่องราวที่ว่าด้วย ยุค สมัย ของการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้สะดวกสบายอย่างก้าวหน้ามากขึ้นไป เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จะเรียกว่าการปฎิวัติ (revolution) ก็ว่าได้ การเปลี่ยนแปลงนี้แต่ละประเทศในโลกจะเข้าสู่แต่ละช่วงไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละประเทศ

1.0 ยุคเกษตรกรรม คนเลิกเร่ร่อน รู้จักการทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกพืชสวนพืชไร่ เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งานและใช้กิน (หากเป็นผมจะเริ่มนับตั้งแต่ยุคหินใหม่เลยทีเดียว) เมื่อทำการเกษตรคงที่แล้ว เช่นมีการล้อมรั้ว ไม่โยกย้าย ปลูกพืชที่แน่นอนตามฤดูกาล (หรือควรจะนับตั้งแต่ยุคการปฎิวัติการเกษตรกรรมของยุโรปก็ได้) ก็นำผลผลิตไปขายหรือแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างรายได้หรือสำหรับยังชีพ ยุคนี้กินเวลานานสุดสุดไปเลย หากเป็นประเทศไทยก็คงจะต้องเป็นยุคหินใหม่จนถึงยุคก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง

2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เป็นยุคที่มีการผลิตเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรงไปจนถึงการใช้เครื่องจักรแบบไม่ซับซ้อนมากนักช่วยในการผลิต (หากเป็นผม จะเริ่มนับตั้งแต่ยุคโลหะ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องคาบเกี่ยวกับยุค 1.0 ไปจนถึงการใช้เครื่องจักรกลเบา) จะเริ่มที่ยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ไปจนถึงก่อนถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปก็ได้ เช่นเราผลิตเสื้อผ้า ด้วยเครื่องปั่นฝ้าย ด้วยจักรเย็บผ้า, ปลูกข้าวด้วยรถหว่านเมล็ดพืช เก็บเกี่ยวด้วยรถไถ เรื่อยมาจนถึงสร้างสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเครื่องประดับมากกว่าใช้ในการยังชีพ เช่นกระเป๋า รองเท้าหนัง เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องสำอาง เป็นต้น ยุคนี้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น หากเป็นประเทศไทยก็คงจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ยุคสนธิสัญญาเบาว์ริงจนมาถึงก่อนยุค พ. ศ. 2504 หรือช่วงก่อนที่จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก (ยุคปัจจุบัน) เน้นผลิตและขายเพื่อการส่งออกเป็นหลัก สินค้า เช่นเหล็กกล้า รถยนต์ รถจักร เครื่องบิน ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ น้ำมันปิโตรเลียม โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณู ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เจริญแล้ว เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง เป็นยุคแห่งการสร้างระบบการขนส่ง โทรคมนาคม หากเป็นยุโรปก็คงเป็นช่วงในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา หากเป็นประเทศไทยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนมาถึงปัจจุบัน ช่วงนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาเพื่อให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว จนมียุคสมัยหนึ่ง "เรา" กล้าพูดว่า เราจะกลายเป็น NIC (ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ - เสือตัวใหม่ของเอเชีย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นสักที)

4.0 ยุคแห่งนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ (กินใช้)ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (Innovation ทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต) "ทำน้อย ได้มาก" มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (high technology) เพื่อสนับสนุนการผลิต ใช้วัตถุดิบที่มีอย่างจำกัดสร้างผลผลิตให้ได้จำนวนมาก เปลี่ยนสินค้ากำไรต่ำให้เป็นสินค้ากำไรสูง และหรือ จากสินค้าธรรมดาให้มีคุณภาพสูง โดยเน้นทั้งสินค้าและบริการ หากทําการเกษตรจะต้องเป็นการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยี (Smart Farming) หากเป็น SMEs ก็ต้องเป็นแบบธุรกิจบนพื้นฐานนวัตกรรม (Smart Enterprises) จะต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ (Value base enterprise) รวมทั้งสร้างระบบนิเวศน์ทางการค้า (Trade Ecosystem) เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ, แรงงานจะต้องพัฒนาความสามารถทั้งความรู้และทักษะอย่างเต็มที่

อธิบายความเป็น 4.0 แบบง่าย ๆ ยกตัวอย่างเช่น ขายกล้วยแขกใน packaging ที่สวยงาม เก็บไว้ได้นาน มีคุณค่าทางอาหารมี ลูกเล่น มีสีสัน มีรสชาดแปลกใหม่ หลากหลาย มีเรื่องราวเรื่องเล่าพร้อมสรรพ จากเดิมห่อละ 20 บาทเพิ่มมูลค่าเป็นห่อละ 100 บาท, หากเป็นโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก ลูกค้าจะต้องสามารถดูห้องก่อนจองได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบบ 3D เห็นรอบห้องเสมือนว่าเข้าไปอยู่ในห้องนั้นจริงๆ, ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ ห้างนำสินค้ามาส่งให้ถึงประตูบ้านโดยที่ลูกค้าไม่ต้องออกไปนอกบ้านเลย, การผลิตป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ หรือป้ายรถเมล์ ลูกค้าสามารถกดที่ป้ายนั้นแล้วสั่งซื้อสินค้าได้เลย, หรือแม้หรือแม้แต่ในพิพิธภัณฑ์ต้องมีระบบออนไลน์ ผู้ชมสามารถเลือกชมงานศิลปะหรือโบราณวัตถุได้จากทุกส่วนจัดแสดงได้ที่บ้านของตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบบ 3D (ซึ่งประเทศไทยมีแล้ว) ฯลฯ (นึกถึงหนังวิทยาศาสตร์หรือนิยายวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าเวอร์ ฯ) ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของการได้มาซึ่งรายได้นั่นเอง ซึ่งประเทศไทยมีกรอบความคิดของ Thailand 4.0 ว่า "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

หวังว่าบทความนี้จะทำให้เพื่อนเพื่อนๆ ได้ทราบถึง แนวความคิดของไทยแลนด์ 4.0 ที่กำลังพูดถึงกันอย่างมากมาย และอาจนำไปความรู้ไปต่อยอดได้บ้างนะครับ

วาทิน ศานติ์ สันติ

17 มีนาคม 2560

ขอบคุณภาพ จาก menoftomorrow.info ค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2560

ข้อมูลประกอบการเขียน

Thailand 4.0 ประเทศไทย 4.0 คืออะไร จาก https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/

ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ http://m.thansettakij.com/content/97352

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

sasi
IP: xxx.158.166.9
เขียนเมื่อ 

เห็นภาพค่ะ อธิบายเข้าใจง่าย