170313-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Classic & classical

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.12

Ref.#596320


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “classic” และ “classical

(ทั้งสองคำออกเสียงเน้น พยางค์ แรก) ว่า “KLAS-ik” และ “KLAS-i-kuh l”


Cambridge British Grammar Dictionary

อธิบาย การใช้ “classic” และ “classical”

เมื่อ “classic” เป็น คุณศัพท์ หมายถึง

‘high quality’ โดยเฉพาะเมื่อเราใช้ให้หมายถึง

“บางสิ่งที่มีคุณค่า” เนื่องจากมันมี รูปแบบที่เป็นดั้งเดิม เช่น

‘She was wearing a classic dark blue skirt.’

‘It’s a classic motorbike from the 1940s.’

และ “classic” ยัง หมายถึง

“ตัวอย่าง ที่ ‘perfect’ หรือ ‘most typical’ ของบางสิ่ง เช่น

‘The show is a classic example of TV made for children.’

เมื่อใช้ “classic” เป็น นาม

เราสามารถอ้างอิงถึง “งานวรรณคดีจากอดีต” ที่ิยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมาก

ด้วยการใช้ “a classic” และ “the classics” เช่น

‘Tolstoy’s ‘War and Peace’ is a classic.’

‘I never read modern novels. I always prefer the classics, such as Dickens and Jane Austen.’

เมื่อใช้ “classics” โดยไม่มี “article ‘the’ นำ”

หมายถึง ‘the academic subject’

ที่รวมถึง การศึกษาเรื่องของ ‘Ancient Greek” และ “Latin” เช่น

‘My sister is studying Classics at Manchester University right now.’

เมื่อใช้ “classical” เป็น คุณศัพท์

ใช้ “classical” เพื่ออ้างอิงถึง “culture” ที่มีในอดีต

และ อ้างอิงถึง “art forms” ที่เป็นของดั้งเดิมอย่างเป็นทางการ มานาน เช่น

‘Mozart is probably the best-known classical composer.’

‘She’s only eight years old and she has learned to dance both classical and modern ballet.’


Oxford Living English Dictionary

ให้ข้อสังเกตว่า “classic” หมายถึง

“เป็น‘typical’ของตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมไม่มีล้าสมัย” เช่น

ภาพยนตร์ “Western” หลายเรื่องที่กำกับการแสดงโดย “John Ford”

และว่า “classical” หมายถึง

“ที่เกี่ยวพันกับความ ‘antiquity’ ของ Greek และ Roman” เช่น

‘the museum was built in the classical style.’

งานศิลปะยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็น “classic” ไม่ใช่ “classical”

เว้นแต่ เมื่อ เป็นสิ่งที่ ถูกสร้างขึ้น ในรูปของ ‘antiquity’

คำ “classical music” เป็นคำที่ ยกเว้นจากกฎข้อนี้

โดยที่เป็น “formal music” ที่ยึดติดกับ “stylistic principles”

เฉพาะ ของปลายศตวรรษที่ 18


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “classic” เป็น คุณศัพท์

ว่าตัวอย่างที่ “classic” ของบางสิ่ง

จะมี “จุดเด่น/คุณสมบัติ” ทุกประการ ที่คาดหว้ง ว่า สิ่งของชนิดนั้นควรมี เช่น

‘This statement was a classic illustration of British politeness.’

‘It is a classic example of the principle of “less is more”’

ยังสามารถใช้ “classic” บรรยายถึง

“ภาพยนตร์” หรือ “หนังสือ” ที่ได้รับการยกย่องแล้วว่า มีคุณภาพสูงยิ่ง เช่น

‘This is one of the classic works of Hollywood cinema.’

‘We discussed Brenan’s classic analysis of Spanish history.’

เมื่อใช้ “classic” เป็น นาม

โดยหนังสือที่ “classic” เพราะเป็นที่รู้จักทั่วไป

และคิดว่ามีมาตรฐานทางวรรณกรรมสูง เช่น

‘We had all the standard classics at home.’

การศึกษาเรื่อง “civilizations” ของ กรีกและโรมัน โบราณ

เรียกว่า “Classics” โดยเฉพาะ

ในด้าน ภาษา/วรรณคดี และปรัชญา ของพวกเขา เช่น

‘She got a first-class degree in Classics.’

ส่วน “Classical music” คือ ‘music’ ที่แต่งขึ้นโดย ‘composers’ เช่น

“Mozart” และ “Beethoven” เป็นดนตรี ในรูปแบบที่ซับซ้อน

และคนจำนวนมาก ถือว่ามี “lasting value” เช่น

‘I spend a lot of time reading and listening to classical music.’

‘He is an accomplished classical pianist.’

และยังใช้ “classical” อ้างอิงถึง สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

‘ancient Greek’ หรือ ‘Roman civilization’ เช่น

‘We studied classical mythology.’

“Truffles have been eaten since classical times.’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

ให้คำแนะนำ การเลือกใช้ “classic” หรือ “classical”

ว่า คุณศัพท์ เหล่านี้ บ่อยครั้ง ใช้ร่วมกับ นาม ต่อไปนี้

ใช้ “classic” กับ “example/case/novel/work/car”

ใช้ “classical” กับ “music/ballet/architecture/scholar/period.”

โดยใช้ “classic” บรรยายถึง

“บางสิ่ง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมีคุณภาพสูงยิ่ง”

และ เป็นสิ่งดีที่สุดในของชนิดเดียวกัน เช่น

‘a classic movie/work.’

และยังใช้ “classic” บรรยายถึง “ตัวอย่างที่เป็นแบบฉบับของบางสิ่ง” เช่น

‘a classic example/mistake.’ หรือ

บางสิ่ง ที่ “สง่างาม” แต่ดูเรียบง่ายและเป็นแบบดั้งเดิม เช่น

classic design’

โดยใช้ “classical” บรรยายถึง “รูปแบบดั้งเดิมของ “Western music”

และสิ่งอื่น ที่มี ‘style’ แบบดั้งเดิม เช่น

‘a classical theory’

และยังใช้ “classical” เพื่อกล่าวถึง สิ่งต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ

วัฒนธรรมของ กรีกและโรมัน โบราณ เช่น

‘a classical scholar’

classical mythology’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)