การท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่ ในปี 2555-2558 และแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเห็น (0)