ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของประเทศไทยในระยะยาว

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของประเทศต่างๆ คือ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งอันดับจะสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศโดยเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศนั้นๆ

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยอาจมีแนวโน้มจะตกอันดับในการแข่งขันของตลาดโลก เนื่องจากประเทศต่างๆ มีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทรัพยากรที่มากกว่าประเทศไทย

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า หรือการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและโดดเด่น เพื่อจะได้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และรัฐบาลต้องให้ความสนับสนุนด้านภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดความรู้ทางการเงินความเห็น (0)