ครั้งที่ 45 วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง “กิจกรรมวันมาฆบูชา”


บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง
“กิจกรรมวันมาฆบูชา”


วันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดสว่างบรรเทิง โดยในภาคเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติครูเวรประจำวันได้กล่าวถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาให้กับนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวันสำคัญนี้ จากนั้นให้นักเรียนสวดมนต์บทพุทธคุณและธรรมคุณ พร้อมกันซึ่งนักเรียนแต่ละต่างก็ปฏิบัติตามทุกคน จากนั้นครูเวรประจำวันก็ปล่อยให้นักเรียนเด็กแถวเข้าห้องเรียนเรียนตามปกติเช่นทุกวัน

นอกจากนั้นในภาคบ่ายลดเวลาเรียนครูให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นนั้นเข้าแถวร่วมกันเพื่อไปร่วมเวียนเทียนที่วัดสว่างบรรเทิงตรงข้ามกับโรงเรียน นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจปฏิบัติ เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด ผลจากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี รู้จักที่จะรักษามารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก โดยเฉพาะเวลาเวียนเทียนรอบวิหารนั้นนั้นนักเรียนไม่คุยกันต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)