ครั้งที่ 39 วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”


ในวันนี้ครูเวรประจำวันหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในบทพุทธคุณและทำสมาธิก่อนเข้าเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ซึ่งการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิในตอนเช้าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่านักเรียนจะได้มีสติและมีสมาธิในการเรียนรู้

หลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น นักเรียนก็แยกย้ายเข้าชั้นเรียนตามปกติซึ่งในวันนี้ครูประจำชั้นได้ให้นักเรียนทำบันทึกการอ่าน ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างดี การเขียนบันทึกการอ่านเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้นโดยพยายามที่จะค้นหาและสืบค้นความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นกว่าเดิม เพราะนักเรียนจะสามารถเลือกเรื่อง เลือกหนังสือที่ตนเองสนใจได้ และจากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะชอบอ่านหนังสือนิทานกันเป็นส่วนใหญ่วันนี้ในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการเล่านิทานให้นักเรียนฟัง นักเรียนตื่นเต้นและมีความสนใจในการฟัง ตั้งใจฟัง เมื่อครูตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นักเรียนตอบข้อคิดได้อย่างถูกต้องชัดเจน ความคิดของนักเรียนแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป บางคนได้แนวคิดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร บางคนก็ตอบตามเพื่อน นั้นก็คือธรรมชาติของผู้เรียนนั่นเอง วันนี้เราเข้าใจแล้วว่า ครูประจำวันนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)