ครั้งที่ 37 วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง “วันแห่งการทดสอบ”

บันทึกการฝึกสอน

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
เรื่อง “วันแห่งการทดสอบ”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ วันแรกของสัปดาห์นี้เปิดมาวันแรกเด็กนักเรียนก็มาทดสอบความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการสอบที่สลับซับซ้อนมากถึงมากที่สุดเพราะจะต้องสอบทุกอย่างโดยเฉพาะการอ่าน คือ นักเรียนจะต้องอ่านทีละคน ทั้งการอ่านแจกลูกคำ การอ่านเป็นประโยค เป็นต้น ซึ่งเป็นการสอบที่ต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างมากในการทดสอบ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นในวันนี้จึงไม่มีแต่เราได้เห็นถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน หรือไม่เข้าใจอะไรเลยซึ่งบางทีเราตั้งใจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไรแต่นักเรียนกลับไม่ตั้งใจก็จะทำให้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจได้เช่นกัน

หลังจากนั้นเรียนทำการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น หน้าที่ต่อไปหลังจากนี้คือการบันทึกคะแนนและทำไฟล์คะแนนเพื่อส่งคะแนนไปให้เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งหน้าที่นี้ค่อนข้างสำคัญเพราะเราต้องตรวจตราให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

จากนั้นหลังเลิกเรียนแล้วหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างที่จะต้องทำคือการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข โดยในวันนี้นั้นได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหลายหลังคาเรือนไปดูว่านักเรียนอยู่ที่เป็นเป็นอย่างไร การใช้ชีวิต การช่วยเหลือตนเองและครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง เพราะ คนเรามีความแตกต่างกันเราเป็นครูเราจะต้องเข้าใจในตัวผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)