การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย และ Authentic Learning การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (15)

จันทร์จิรา อินจีน
IP: xxx.158.166.225
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ นำไปใช้ประโยชน์ได้คะ

นิดา มีทิพย์
IP: xxx.158.178.133
เขียนเมื่อ 

นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีเลยคะ

Rungtiwa
IP: xxx.158.178.223
เขียนเมื่อ 

เป็นอีกแนวทางในการสนับสนุนงานวิจัย. อาจนำมาปรับใช้ในองค์กรได้. Authentic ดีมีประโยชน์ค

สิรีวัฒน์
IP: xxx.158.166.207
เขียนเมื่อ 

ได้แรงบันดาลใจในการผลิตผลงานตีพิมพ์ และได้ประเด็นข้อคิดที่ทันสมัยในเรื่องทรัพยากรการผลิตเผยแพร่ผลงานค่ะ

ส่วนเรื่อง Authentic ยังไม่แน่ใจว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามแนวคิดนี้หรือไม่

จิตติพร ศรีษะเกตุ
IP: xxx.158.167.184
เขียนเมื่อ 

เรื่องการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ดีมากเลยค่ะทำให้ทราบว่าก่อนที่นักวิจัยจะศึกษาเรื่องอะไรต้องมีเป้าหมายวารสารที่จะลงตีพิมพ์ก่อนและประเมินว่างานของเราสามารถลงตีพิมพ์ได้ในระดับไหนบ้าง

เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Authentics เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากๆค่ะ ชอบประเด็นที่ว่ากิจกรรมไม่ได้ถูกกำหนดอย่างตายตัวโดยผู้สอน แต่เกิดจากการเสนอของนักศึกษา เพราะจะเป็นการสะท้อนว่าครูสอนโดยยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางค่

อัญชลี
IP: xxx.158.166.99
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยคะ

ยุคนธร
IP: xxx.158.165.254
เขียนเมื่อ 

ได้ทราบรายละเอียดแนวทางเพิ่มขึ้นในการเผยแพร่งานวิจัย

ทราบมุมมองใหม่ในการจัดการเรียนการสอนแบบสภาพจริงแตกต่างจากที่เคยได้เรียนรู้ มาก่อนหน้านี้ค่ะ

สมาภรณ์
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินการเผยแพร่งานวิจัยและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสภาพจริง

ดร.ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ
IP: xxx.158.178.133
เขียนเมื่อ 

ได้ทราบมุมมองใหม่ในการจัดการเรียนการสอนแบบสภาพจริง และแนวทางการดำเนินการเผยแพร่งานวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนานมาก วิทยากรและทีมผู้จัดมีการดำเนินการที่ดี

ศิริรัชส์ อินสุข
IP: xxx.158.178.133
เขียนเมื่อ 

มุมมองที่หลากหลายจากนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน เรื่องการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพิ่มความรู้ ความเข่าใจกับผู้ฟัง สามารถนำ 10 ประเด็นของการเรียนรู้ตามสภาพจริงไปได้อย่างเป็นรูปธรรม จริงๆ และที่ผ่านมา "การเรียนรู้ตามสภาพจริง" ก็พบประเด็นบ้างพอสมควร เช่น การเรียรู้จากชุมชน ใช้เครื่องมือการเรียนรู้แตกต่างกันไป...อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ ต้องลงมือทำในปีการศึกษา 2560 กับหลักสูตรใหม่ นำทั้ง 10 ประเด็นเชื่อมโยงการเรียนรู้...ในฐานะครูมืออาชีพ ที่ต้องเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับลูกศิษย์ เพราะมันคือ "การเรียนรู้ตามสภาพจริง" จริงๆนะ

กรวิกา
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

ตามแนวคิดของ Steve Revington OCT., B.Ed., B.A. ในการจัดการเรียนการสอนแบบ authentic learning โดยมี 10 คุณสมบัติ ที่สำคัญต้องมีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Authentic Learning อาจารย์ควรจะเน้นการสอนที่มุ่งว่าเราจะสอนอย่างไรที่จะกระตุ้น/ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีการคิดเป็นทำเป็น โดยมีการกำหนดภาระงานหลัก/งานย่อย ชิ้นงานควรจะเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน อาจารย์ควรดูว่าชิ้นงานมีความซับซ้อนไหมในแต่ละชั้นปี? กิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะที่จะต้องกำหนด Timeline ทำให้เสร็จและจัดส่งภายใน  2 สัปดาห์ – 1 เดือน โดยประเมินดูเป็นองค์รวม การสอนแบบนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงมุมมองที่หลากหลาย เน้นการใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการสะท้อนความคิดต่างๆ จากอาจารย์และนักศึกษาทุกระยะของการทำกิจกรรมและนักศึกษาได้นำมาปรับและใช้ได้จริงกับสถานการณ์จริง เน้นสหทีมทางการแพทย์และพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วม มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินนักศึกษาและบอกล่วงหน้าอาจเกิดแนวปฏิบัติที่ดีใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้นำไปใช้กับการฝึกปฏิบัติจริงในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ในการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชนวัดจันทร์ เมื่อลงในชุมชมมีการจัดทำ Case study ในผู้สูงอายุ และเข้ามาทำการ Conference อาจารย์จะมีการสะท้อนคิดให้นักศึกษามีการปรับวิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และการให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยเน้น Self-management ควบคู่กับชิ้นงานที่จะต้องจัดทำให้ผู้สูงอายุและมีการ Reflective thinking ตลอดเวลาและอาจารย์ได้ประเมินเป็นรายกลุ่มและรายเดี่ยวโดยดูผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลัก ซึ่งนักศึกษาทำได้ดีมาก ขอชื่นชมคะ ถ้ามีการบูรณาการกับการทำวิจัยจะดีมากคะ โดยจัดทำงบประมาณการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ได้จริงกับผู้สูงอายุคะ

อายุพร
IP: xxx.158.161.244
เขียนเมื่อ 

ความรู้เรื่ืองการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการผลิตและตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทำให้มีแรงใจที่จะทำงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานมากขึ้น ได้เห็นช่องทางหลายๆ ช่องทางจากวิทยากรและผู้เข้าประชุมที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ มีแรงฮึดสู้อีกครั้ง ขอบคุณนะคะที่เติมพลังใจให้กัน

ชนานันท์
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

ได้แลกเปลี่ยนประสบการ์และมุมมองที่หลากหลาย

พรพิมล ชัยสา
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้และแรงบันดาลใจ มีแรงจูงใจที่จะนำงานที่ทำอยู่แล้ว สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นผลงานวิจัยได้ ทำให้งานที่ทำมีคุณค่ามากขึ้น

อ.อัญชลี รุ่งฉาย
IP: xxx.68.233.77
เขียนเมื่อ 

เป็นเวทีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการบูรณาการทำวิจัยได้