170207-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Both

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.06

Ref.#595963


Both

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “both” เพื่อเน้น

เมื่อเชื่อมต่อ สองวลี โดยใช้ “and” สามารถ เติม “both” ที่หน้าวลีแรก เพื่อเน้น

เช่น ถ้าต้องการเน้นว่า สิ่งที่กล่าวเป็นความจริงของ สองสิ่ง/คน

ให้ใส่ “both” ที่หน้า นาม วลี ชุดแรก เช่น

‘By that time both Robin and Drew were overseas.’

Both she and the baby were completely safe.’

‘They felt both anxiety and joy.’

‘These changes will affect both teachers and students.’

ทำนองเดียวกัน สามารถวาง “both” ที่หน้า

คุณศํพท์/กริยาวลี หรือ กริยา” แรกของสองชุด เช่น

‘Herbs are both beautiful and useful.’

‘These headlines both worried and annoyed him.’

‘She has won prizes both here and aboard.’

วลีที่ตามหลัง”both” ควรเป็นแบบเดียวกับ วลี ที่ตามหลัง “and”

เช่น กล่าวว่า ‘I told both Richard and George.’

อย่าใช้ว่า “I both told Richard and George.”

สามารถวาง “both” ติดกันที่หน้า นามวลีเดี่ยว

เมื่อใช้อ้างอิง คน/สิ่งของ สองอย่าง

เช่น อาจกล่าวว่า “Both boys were Hungarian.”

และยังอาจใช้ว่า “Both the boys were Hungarian.”

หรือใช้ว่า “Both of the boys were Hungarian.”

โดยที่ ไม่มีความแตกต่างในความหมาย

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าว “Both of boys were Hungarian’

หรือ “The both boys were Hungarian.”

และอย่าใช้ “two” ตามหลัง “both”

อย่าใช้ว่า “Both the two boys were Hungarian.”

สามารถใช้ไม่ว่า “both” หรือ “both of” นำหน้า นามวลี

ที่ เริ่มต้นด้วย “these” และ “those” หรือ ‘possessive determiner’ เช่น

‘The answer to both these questions is ‘yes’.’

‘I’ve got both of their addresses.’

ต้องใช้ “both of” นำหน้า “personal pronoun” (ไม่ใช่ both) เช่น

‘Are both of you ready?’

อย่าใช้ “we” หรือ “they” ตามหลัง “both of”

ให้ใช้แทนด้วย “us” หรือ “them” เช่น

Both of us went to Balliol College, Oxford.’

Both of them arrived late.’

ยังสามารถใช้ “both” ตามหลัง ประธานของประโยค

เช่น แทนการกล่าวว่า “Both my sisters came.”

อาจใช้ว่า “My sisters both came.”

เมื่อไม่มีกริยา ช่วย ให้วาง “both” นำหน้า กริยา นั้น

เว้นแต่เมื่อ กริยา คือ “be” เช่น

‘They both got into the boat.’

ถ้า กริยา คือ “be” ให้วาง “both” ตามหลัง “be” เช่น

‘They were both schoolteachers.’

ถ้ามี กริยา ช่วย ให้วาง “both” ตามหลังกริยาช่วยนั้น เช่น

‘They have both had a good sleep.’

ถ้ามี กริยา ช่วยมากกว่าหนึ่ง

ให้วาง “both” ตามหลังกริยาช่วย แรก เช่น

‘They will both be sent to prison.’

ยังสามารถใช้ “both” ตามหลัง ‘personal pronoun’

ที่เป็น “direct” หรือ “indirect” object ของ กริยานั้น เช่น

‘Rishi is coming to see us both next week.’

ตามปกติ ไม่ใช้ “both” ในประโยค ปฏิเสธ

เช่น ไม่ใช้ว่า “Both his students were not there.”

ให้ใช้ว่า Neither of his students was there.”

ในทำนองเดียวกัน อย่าใช้ว่า “I don’t see both of them.”

ให้ใช้ว่า “I didn’t see either of them.’

สามารถใช้ “both” เป็น สรรพนาม เช่น

‘A child should eat either meat or eggs daily, preferably both.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “both” เพื่อกล่าวถึง สิ่งของ/คน ที่มากกว่า สอง

ให้ใช้แทน ด้วย “all”


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การจัดระเบียบคำของ “both” ด้านไวยากรณ์ ว่า

ใช้ “both” นำหน้า นาม พหูพจน์ เช่น

Both women were tall.’

ใช้ “both” หรือ “both of” นำหน้า “a determiner”

เช่น “the” “these” หรือ “my” เช่น

‘Both (of) the women were tall.’

‘Both (of) her parents are dead.’

ใช้ “both” ตามหลัง สรรพนาม เช่น

‘We both come from Scotland.’

ใช้ “both” ตามหลัง กริยาช่วย ตัวแรก เช่น

‘We have both worked there.’

‘They could both be described as robots.’


Cambridge English Dictionary

อธิบายการใช้ “both”

การจัดวาง ตำแหน่งของ “both”

ถ้าใช้ “both” อ้างอิง “ประธานของข้อความหนึ่ง”

ปกติ สามารถใชั

“ในตำแหน่งกลาง สำหรับ กริยาวิเศษณ์”

“ระหว่าง ประธาน และ กริยาหลัก”

“ตามหลัง ‘modal verb’” หรือ “กริยาช่วย ตัวแรก”

หรือ “ตามหลัง กริยา ‘be’ ที่เป็น กริยา หลัก” เช่น

‘They both wanted to sell the house.”

(ระหว่าง ประธานกับกริยาหลัก)

‘They had both been refused entry to the nightclub.’

(ตามหลัง กริยาช่วยตัวแรก หรือ ‘modal verb’)

‘They were both very nice, kind and beautiful.’

(ตามหลัง ‘be’ เป็น กริยาหลัก)

ใช้ “both” เป็น คำตอบแบบสั้น ด้วยตัวของคำเอง เช่น

   • ‘Would you like something to drink?’
   • ‘A coffee and a tea, please.’
   • “Both?”
  • ‘Yeah, one for me and one for Brenda. She’s joining us in a minute.’
  • Are you working on Monday or Wednesday next week?’
  • “Both!”


ใช้ “both of” หรือ “neither of” ในข้อความ ปฏิเสธ

ปกติ ใช้ “neither of” แทนที่จะใช้ “both of ….. not” ในข้อความปฏิเสธ เช่น

‘Neither of them can swim.’

(ชอบมากกว่าจะเลือกใช้ว่า “both of them can’t swim”)

‘Neither of my brothers lives at home anymore.’

(ชอบมากกว่าจะเลือกใช้ว่า “both of my brothers don’t live at home anymore.”)

เมื่อใช้ กริยา ปฏิเสธ ให้ใช้ “either (of)” ในการพูดไม่เป็นทางการ

บ่อยครั้งใช้ กริยา พหูพจน์ ตามหลัง “either”

ถึงแม้ จะเป็นคำเอกพจน์ ก็ตาม เช่น

‘She didn’t like either dress.’ (โดย ‘she looked at two dresses.)

   • ‘Are Yvonne and Lesley both coming?’
   • ‘We don’t know if either of them are coming.’

(หรือ เป็นทางการมากกว่า ว่า ‘……if either of them is coming.)

ใช้ “both……and” เป็นเครื่องแสดง การเชื่อมต่อ

โดยใช้ “both……and” เพื่อเน้น การเชื่อมโยง ระหว่าง สองสิ่ง

ที่แสดง การเชื่อมโยง ที่แข็งแรง กว่า การใช้ “and” คำเดียว เช่น

‘Both Britain and France agree on the treaty.’

(แสดงการเชื่อมโยงที่แข็งแรง กว่า “Britain and France agree on the treaty.”)

‘She played both hockey and basketball when she was a student.’

(เชื่อมโยงแข็งแรงกว่า “She played hockey and basketball when she was a student.)


ความผิดพลาด ที่เกิดเสมอในการใช้ “both”

โดย ไม่ใช้ “both” กับ กริยา ปฏิเสธ ให้แทนด้วยคำ “neither” เช่น

‘There was not a considerable difference in percentage for either sex in terms of having a Bachelor’s degree.’

เมื่อใช้ กริยา “be” เป็น กริยาหลัก

ให้วาง “both” ตามหลัง กริยา นั้น เช่น

“These films are both famous with people of all ages ….”


Oxford Dictionary of English

อธิบาย การใช้ “both …. and”

เมื่อสร้างประโยคโดยมี “both” ร่วมกับ “and”

โครงสร้างที่ตามหลัง “both” และ “and”

ควรมีความสอดคล้อง สมมาตร (symmetrical)

ดังนั้น “Studies of zebra finches, both in the wild and in captivity.”

จึงควรดีกว่า ประโยค เช่น

“Studies of zebra finches, both in the wild and captivity.”

ในตัวอย่างที่สอง ความสอดคล้องสมมาตร ของ

“in the wild” และ “captivity” หายไป

อีกตัวอย่างเช่น

“Her article is detrimental both to understanding and to peace.”

ไม่ใช่ “her article is detrimental to both understanding and to peace.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)