เมื่อวานช่วงบ่ายท่านคณบดีได้พูดคุยกับงาน ในสำนักงานเพื่อชี้แนะแนวทางและเสนอแนะข้อแนะนำในการทำวิจัยสถาบัน  ซึ่งในเบื้องต้นได้เชิญ ดร.เสมอ  ถาน้อยมาแนะแนวทางให้ความรู้ และท่านคณบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติม  โดยได้เรียกทุกงานมาสอบถามโดยกำหนดส่งภายในวันที่  8  ธันวาคม 2549 นี้และมีเงินสนับสนุนเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 2,000  บาท  ในการฝึกหัดทำวิจัยสถาบันเพื่อนำประโยชน์มาใช้ในงานและพัฒนางานของตนต่อไป  ซึ่งแต่ะลงานก็ได้เรื่อง/โจทย์วิจัยกันอย่างน้อยงานละ 2 -3 เรื่อง ซึ่งตนเองได้มีส่วนรับผิดชอบอยู่ 2 เรื่องซึ่งเรื่องแรกเป็นการโควกันระหว่างงานการเงินและพัสดุ (หน่วยพัสดุ) และงานธุรการ (หน่วยยานพาหนะ) จัดทำเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้โดยสาร ของคณะ ซึ่งจะหามาตราการประหยัดและแนวทางแก้ไข  ซึ่งหน่วยพัสดุได้จัดเก็บปริมาณการใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 - 2549 ตามรายะเอียดดังแนบ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำวิจัยสถาบัน Click