170125-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – below & beneath & under

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.24


Below และ beneath และ under

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “below” และ “beneath”

(เน้น พยางค์ หลัง loh / neeth) ว่า “bih-loh” และ “bih-neeth

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “under”

(เน้น พยางค์ แรก uhn) ว่า “uhn-der”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “below” “beneath” และ “under” ว่า

สามารถใช้ “below” เป็น บุพบท

ตามปกติ ใช้ “below” เพื่อกล่าวว่า

“สิ่งหนึ่ง อยู่ที่ระดับต่ำกว่า อีกสิ่งหนึ่ง อย่างมาก” เช่น

‘There’s a tunnel 100 meters below the surface.’

ยังสามารถใช้ “below” เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

‘They stood at the top of the mountain and looked at the valley below.’

สามารถใช้ “beneath” เป็น บุพบท

ในความหมายคล้ายกับ “under” หรือ “below”

โดยที่ใช้ “beneath” มีความเป็น ทางการ มากกว่า เช่น

‘He could feel the soft ground beneath his feet.’

ยังสามารถใช้ “beneath” เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

‘He stared out of the window at the courtyard beneath.’

ใช้ “under” เป็น บุพบท เสมอเกือบทุกครั้ง

ใช้ “under” เพื่อบอกว่า “สิ่งหนึ่งอยู่ที่ระดับต่ำกว่าอีกสิ่ง”

และว่า “อีกสิ่ง อยู่ตรงหัว ที่ข้างบนของสิ่งนั้น”

อาจกล่าวว่า “สิ่งหนึ่งอยู่บนพื้น ทึ่ ‘under’ โต๊ะหรือเก้าอื้ ตัวหนึ่ง” เช่น

‘There’s a cupboard under the stairs.’

‘A path runs under the trees.’

ยังสามารถใช้ “underneath” เป็น บุพบท ในความหมายคล้าย “under” เช่น

‘We sat at a table underneath some live trees.’

ยังสามารถใช้ “underneath” เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

‘Let’s pull up the carpet and see what’s underneath.’


Cambridge English Dictionary

อธิบายการใช้ “below” เป็น บุพบท หรือ กริยาวิเศษณ์

ในความหมาย “lower than”

ใช้ “below” ทั่วไปส่วนมาก เป็น บุพบท หมายถึง “lower than”

ที่คล้ายกับ “under” คำตรงข้าม คือ “above”

ใช้ ”under” เมื่อ ไม่มีการสัมผัส ระหว่าง คน หรือ สิ่งของ เช่น

(ครูพูดในชั้นเรียน)

“Open your exercise book on page 27. Just below the picture there are some questions. Look at the picture and answer the questions.”

‘There was a big clock below the painting.’

เมื่อใช้ กริยาวิเศษณ์ “below” เพื่อขยาย นาม คำหนึ่ง ให้ตามด้วย นาม เช่น

‘The apartment below is owned by a French couple.’

‘We lived up in the mountains and the nearest town below was half an hour’s drive.’

ใช้ กริยาวิเศษณ์ “below” เมื่ออ้างอิง “ระดับ/ชั้น ที่ต่ำกว่า ของเรือ/เรือขนาดใหญ่”

(เมื่อพูดเกี่ยวกับ เรือใหญ่)

“It was a wonderful little boat. We spent most of our time fishing and watching the sea.’ ‘We’d go below to sleep and to eat.’

ใช้ “below” กับจำนวน/ตัวเลข หรือ สถิติ”

เมื่อเรา กล่าวเกี่ยวกับ จำนวน/ตัวเลข หรือสถิติ ที่อยู่ที่ระดับต่ำกว่า

เราใช้ “below” มากกว่า “under” เช่น

‘Inflation has fallen below 5% for the first time in six years.’

‘The company’s profits in 2008 were below what they had hoped for.’

ใช้ “below” ใน การเขียนเป็นทางการ

อ้างถึง “บางสิ่งที่จะเขียน หรือ แสดงให้เห็น ภายหลัง” เช่น

‘In the figure below, the results show that 54% of the rats tested were carrying the antibody.’

‘There has been much discussion and debate about global warming (see below).

ความผิดพลาด ที่เกิดจาก การใช้ “below”

เราไม่ใช้ “below” เมื่อสิ่งหนึ่ง สัมผัส หรือปกคลุม หรือซ่อน สิ่งอื่นไว้

โดยใช้แทนด้วย “under” เช่น

“Under a white coat, she wore an amazing red dress.”


Cambridge English Dictionary

อธิบายการใช้ “beneath” เป็น บุพบท หรือ กริยาวิเศษณ์

ใช้ “beneath” ในความหมาย “at a lower level than”

โดยใช้ “beneath” ทั่วไปมากกว่า ในการเขียนเป็นทางการ

และไม่ใช้บ่อยนัก ในการพูดไม่เป็นทางการ

โดยใช้แทนด้วย “under” และ “below”

ใช้ “beneath” ทั่วไปเป็น บุพบท เพื่อ บรรยายถึง

“ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อยู่ที่ระดับต่ำกว่า สิ่งอื่น” เช่น

‘Archaeologists discovered a gold cup just beneath the surface at the site of a Roman villa.’

‘The metro station is right beneath the airport.’

มีการใช้ “beneath” ทั่วไปโดยเฉพาะ

เมื่อกล่าวถึง “พื้นดิน/ผิวดิน ที่อยู่ตรง ใต้เท้าของคนหนึ่ง” เช่น

‘She could feel the train coming because the ground beneath her feet was moving.’

สามารถใช้ “beneath” เป็น กริยาวิเศษณ์ ที่ไม่มีการใช้มากนัก

ส่วนใหญ่ใช้เมื่อเขียน เป็นทางการ เช่น

‘She looked down from the balcony at the two men talking beneath.’

‘In the kitchen there was a modern sink with cupboards and drawers beneath.’

ความหมาย “beneath” คล้ายกับ “under” และ “below”

หากแต่ ไม่ใช้ “beneath” กับ จำนวนตัวเลข เช่น

‘We bought it for just under $200.’

‘The temperature was below zero all that week.’

ใช้ “beneath” ไม่ใช่ “under”

เมื่อกล่าวถึง สิ่งต่างๆที่อยู่ที่ระดับต่ำกว่า”

ในด้าน “ความสามารถ/สถานภาพ หรือ ความคาดหวัง ของบุคคล”

บ่อยครั้ง ใช้ “beneath” ไม่ใช่ “under”

เมื่อ บางคนรู้สึกว่า พวกเขา สำคัญ/ฉลาด เกินไปที่จะทำบางสิ่ง”

(เมื่อนักเรียนคนหนึ่ง วิจารณ์ บทเรียนด้านภาษา)

‘The writing and grammar courses were good but maybe a bit beneath my expectations.’


Cambridge English Dictionary

อธิบาย การใช้ “under” เป็น บุพบท ที่คล้ายกับ “below”

โดยใช้ “under” เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ “บางสิ่ง ที่อยู่ต่ำหรือต่ำกว่า สิ่งอื่น” เช่น

‘The cat is under the table.’

‘His shoes were under his bed.’

เมื่อใช้ “under” อาจให้หมายความว่า

“สิ่งหนึ่ง สัมผัส/ปกคลุม สิ่งอื่น” แบบที่ไม่อาจใช้ “below” แทนได้ เช่น

‘The wreck of the Titanic still remains under the sea.’

‘He had hidden the money under the floorboards.’

คำเตือน

ไม่ใช้ “under” เพื่ออ้างถึง “บางสิ่ง อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าสิ่งอื่น

ให้ใช้ “below” แทน เช่น

‘Venus is just below the moon right now.’

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ อายุ ให้ใช้ “under” มิใช่ “below” เช่น

‘We have to be under 18 to get an allowance.’

‘They have three children under the age of five.’

ในการวัด ให้ใช้ “under” ไม่ใช้ “below”

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ “การวัด เวลา และ น้ำหนัก” เช่น

‘We finished the project in under a year and a half.’

‘The bag was just under 10 kilos, so I was able to bring it on the plane.’

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ “ความสูง” และ “อุณหภูมิ”

ให้ใช้ “below” ไม่ใช่ “under” เช่น

‘The roof of the new building is just below the height of the church and I think it distracts from the church.’

‘The liquid must be kept below five degrees.’

คำ “underneath” มีความหมายคล้าย “under”

หากแต่ใช้ “underneath” ตามปกติ เพียงแต่ อ้างอิงถึง ตำแหน่ง (position) เช่น

Underneath the stairs is where we keep our vacuum cleaner and brushes.’

‘The child weighted under five kilos.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)