​พิธีถวายราชสักการะฯ


สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม ชั้น 2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี โดยให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี ซึ่งได้กำหนดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ในการนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นพร้อมกับเชิญหน่วยงานได้นำบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะฯ ในครั้งนี้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)