อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


ในหลักพระไตรลักษณ์บ้างว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บ้างว่าทุกขัง อนิจจัง อนัตตา..เราเคยถามว่าใครถูกหรือกล้าตอบ ผ่านไปหลายวันแล้ว ยังเงียบเยี่ยว เลยปัดฝุ่่นเอามาตอบเสียเองว่า เราว่าอันแรกถูกมากกว่านะ คือสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง ควบคุมให้เป็นดังใจไม่ได้ มันจึงเป็นทุกข์ พร้อมเป็นอนัตตาไปด้วย,,,นี่คือปัญหาไก่ใข่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

The (Thai) rendintion of the 3 'marks of the (human) world' is

๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจจ ฺา - สังขาร ทั้งปวง ไมเที่ยง
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา - สังขาร ทั้งปวง เปนทุกข
๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา - ธรรม ทั้งปวง เปนอนัตตา

From above we can see that 'all sankhaara' are both aniccaa and dukhaa. In another word which is first or which is second do not matter because both are (in modern term) 'interdependent'. We can say dukkhaa comes about because 'all sankhaara' is 'aniccaa'. And we can say 'aniccaa' is another side of 'dukkhaa'.

But let us pay more attention to anattaa - the Buddha says 'all dhammaa' (not all sankhaara or not the same thing as all sankhaara) are anattaa. Now we should make clear in our mind 'what is sankhaara' and what is 'dhammaa'.

I am not a Buddhist/Pali expert so I can only say that looking up Thai dictionary is pretty much useless because these and many other Buddhist/Pali terms have been used in different meanings for generations. No one dares to correct them or even to offer 'correct meaning' (so we can understand the Buddha's Teaching 'correctly'.

I would spend more time and energy towards development of 'arahants' for (Buddhist) knowledge society. What say you?