170111-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – authentic & genuine

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.10

Ref.#595674


Authentic และ genuine

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “authentic”

(เน้น พยางค์ สอง then) ว่า “aw-then-tik/”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “genuine”

(เน้น พยางค์ แรก jen) ว่า “jen-yoo-in”


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การออกเสียง “genuine” ว่า มีสองแบบ

ที่สะท้อนความแตกต่างทางสังคมอย่างมาก

แบบแรก คือ การออกเสียงปกติ (เช่น ข้างตัน) ของ “educated” person

อีกแบบ ออกเสียงพยางค์ท้าย สัมผัสเสียงกับ “sign”

ส่วนใหญ่พบในหมู่ผู้พูด ที่มี “less” educated โดยเฉพาะ คนสูงอายุ

บางครั้ง คนมีการศึกษา ก็จงใจใช้แบบที่สอง เพื่อผลเป็น การเน้น หรือขบขัน


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายการใช้ “authentic” และ “genuine”

ว่า สามารถใช้แทนกันได้ ในความหมาย

“trustworthy” = ไว้วางใจได้

“reliable” = เชื่อถือได้

โดยที่ “authentic” มี ความหมายเพิ่มเติมว่า

“not fictitious” = ไม่ใช่เรื่องแต่ง

“not false or copied” = ไม่ปลอม หรือทำสำเนา เช่น

‘This is an authentic seventeenth century antique.’

‘I don’t know if the painting is authentic.’

‘An authentic account of life in the desert.’

‘The letter is now accepted as an authentic document.’

‘The restaurant serves authentic Italian meals.’

‘Every detail of the movie was totally authentic.’

ขณะที่ “genuine” มี ความหมายเพิ่มเติมว่า

“sincere” = อย่างจริงใจ/ตรงไปตรงมา

“free from pretense” = ปราศจากการเสแสร้ง เช่น

‘My friend Sally is a genuine person.’

‘Each book is bound in genuine leather.’

‘Fake designer watches are sold at a fraction of the price of the genuine article.’

‘Only genuine refugees can' apply for asylum.’

‘He made a genuine attempt to improve conditions.’

‘A genuine attempt to delegate authority.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)