170107-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – At & at about & at all

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.05

Ref.#595650


At และ at about และ at all


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย บุพบท “at” เป็น คำที่ต้องมี “กรรม”

ไม่ควรใช้ว่า “Where are you staying at?”

ควรใช้ว่า “What motel are you staying at?”

หรือให้ดีกว่า “At what motel are you staying?”

ไม่จำเป็นต้องใช้ “at”

ในการ แสดงนัยเช่น “at about” และ “at around”

ส่วน วลี “at all” หมายถึง

“to a slightest degree” = “ในระดับที่น้อยที่สุด”

ถือว่า ไม่เป็นมาตรฐาน เมื่อใช้ในข้อความ เช่น

“They were thoughtless at all.”

เมื่อใช้ในความหติมาย “wholly” หรือ “completely”

ควรใช้แทนที่ ด้วยวลี “of all” เช่น

“Sue is the finest girl of all.”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “at” ในความหมาย “สถานที่” หรือ “ตำแหน่ง”

ใช้ “at” เมื่อกล่าวถึง “บางสิ่งอยู่ที่ไหน” หรือ “บางสิ่งเกิดขึ้นที่ใด” เช่น

‘There was a staircase at the end of the hallway.’

บ่อยครั้ง ใช้ “at” ให้หมายถึง next to” หรือ “beside” เช่น

‘He waited at the door.’

เมื่อกล่าวว่า บางคน นั่งอยู่ “at” a table หรือ desk เช่น

‘I was sitting at my desk, reading.’

ถ้าต้องการ กล่าวว่า อาคาร ที่บางสิ่งอยู่ หรือ “ที่บางสิ่งเกิดขึ้น

ตามปกติ ใช้ “at” เช่น

‘We had dinner at a restaurant in Attleborough.’

‘He lived at 14 Burnbank Gardens, Glasgow.’

ใน British English คุณกล่าวว่า

บางคน “is at” school หรือ “at” university

เมื่อคุณ ต้องการกล่าวว่า “พวกเขาศึกษา อยู่ที่นั่น” เช่น

‘He had done some acting at school.’

‘After a year at university, Ben joined the army.’

ผู้พูด US English ปกติ กล่าวว่า บางคน “is in school” เช่น

‘They met in high school.’

อาจกล่าวว่า บางสิ่ง เกิดขึ้น “at” a meeting, ceremony หรือ party เช่น

‘The whole family were at the funeral.’

‘They met at a dinner party.’

สามารถใช้ “at” เพื่อบอกว่า บางสิ่งเกิดขึ้น เมื่อใด เช่น

‘At 2.30 a.m. he returned.’

‘The train leaves at 9 a.m.’

ถ้าต้องการรู้เวลาที่แน่นอน เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น

ให้กล่าวว่า “at what time …..?

แต่ ผู้คนมัก ใช้ว่า “What time ….” หรือ “When…?” เช่น

When does the boat leave?’

‘We’re having a party on the beach.’ – ‘What time…” - “At nine.’

สามารถ กล่าวว่า บางสิ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น

“at dawn” “at dusk” หรือ “at night” เช่น

‘She had come in at dawn.’

‘It was ten o’clock at night.’

และยังสามารถ กล่าวว่า บางสิ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น

“in the morning” “in the afternoon” หรือ “in the evening.”

ถ้าบางสิ่งเกิดขึ้น “at a meal time”

หมายความว่า “สิ่งนั้น เกิดขึ้น ขณะกำลังรับประทานอาหาร” เช่น

‘Let’s talk about it at dinner.’

คุณกล่าวว่า บางสิ่งเกิดขึ้น “at” Christmas หรือ “at” Easter เช่น

‘She sent a card at Christmas.’

อย่างไรก็ดี คุณกล่าวว่า บางสิ่งเกิดขึ้น “on” a particular day

ระหว่าง Christmas หรือ Easter.เช่น

‘They played cricket on Christmas Day.’

ใน British English ปกติ ใช้ “at” กับ “weekend” เช่น

‘I went home at the weekend.’

ส่วนใน US English ปกติใช้ “on” หรือ “over” กับ “weekend” เช่น

‘I had a class on the weekend.’

‘What are you doing over the weekend.?’


Cambridge English Dictionary

ให้รายละเอียด การใช้ “at” ร่วมกับ คำอื่น เช่น

ใช้ “at” เป็น บุพบท เพื่ออ้างถึง “time” หรือ “place”

และยังสามารถ อ้างอิงถึง “activities” ได้ด้วย

ใช้ “at” กับ .”time”

เพื่อกล่าวถึง จุดของเวลา อายุ และ บางช่วงเวลา

ใช้ “at” กับ “place”

เพื่อ บรรยาย ถึง ตำแหน่ง หรือ สถานที่ ที่เห็นได้ที่จุดหนึ่ง

ใช้ “at” กับ “group activities”

เพื่อ อ้างอิง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ กลุ่มคน

ใช้วลี “good at” หรือ “bad at”

ใช้ คุณศัพท์ ร่วมกับ “at” เพื่อกล่าวถึง สิ่งต่างๆที่เราทำ “ได้ดี” หรือ “ไม่ดี”

ใช้ “at” กับ “numbers”

ในเนื้อหา เฉพาะ เราใช้ร่วมกับ จำนวน

ใช้ “at” กับ “direction”

ใช้ “at” ตามหลัง กริยา เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ ทิศทาง ที่บางสิ่ง ไปสู่ อีกคนหรืออีกสิ่ง

บ่อยครั้ง ร่วมกับ กริยา แบบ “perception” และ “communication” เช่น

(“smile at” “shout at” หรือ “wave at”)

ใช้ “at” หรือ “at time”

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ อาคาร บ่อยครั้งใช้ “at the” เพื่ออ้างอิง “อาคารนั้น”

เมื่อ อ้างอิง กิจกรรม ที่เกิดขึ้น ในอาคารนั้น เรา

ไม่ใช้ “the” ตามหลัง “at” หรือ “in”

ใช้ “at” กับ:”in” และ “to” (เมื่อมีการเคลื่อนที่)

ใช้ “to” เมื่อกล่าวถึง การเคลื่อนไปทาง จุด/สถานที่/หรือตำแหน่ง หนึ่ง

ใช้ “at” กับ สถานที่

ใช้ “at” กับ เวลา

การใช้ “in” กับ เวลา

เมื่อต้องการกล่าวว่า “ต้องใช้เวลานานเท่าใด ให้บางคนทำบางสิ่ง”

การแสดง เวลา โดยไม่ใช้ “at” “on” หรือ “in”

ตามปกติ ไม่ใช้ “at” “on” หรือ “in” นำหน้า การแสดงเวลา

ที่เริ่มต้นด้วย คำ

“each” “every” “next”

“last” “some” “this”

“that” “one” “any” “all”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)