170102-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Argument

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.01


Argument และ Discussion

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “argument”

(เน้น พยางค์ แรก ahr) ว่า “ahr-gyuh-muh nt”


Kernerman English Multilingual Dictionary

ให้คำแปล นาม “argument” และ กริยา “argue”

สำหรับ “argue” ว่า “โต้เถียง”

ใช้ร่วมกับ “with someone” หรือ “about something”

หมายถึง “to quarrel with” บุคคลหนึ่ง

หรือ “to discuss ‘บางสิ่ง’ กับ บุคคลหนึ่ง”

ในแบบ ที่มิได้ เป็น มิตร มากนัก เช่น

‘I’m not going to argue.’

‘Will you children stop arguing with each other about whose toy that is!’

ใช้ “argue” ร่วมกับ “for” หรือ “against”

เพื่อเสนอแนะ “เหตุผล” ที่จะทำ หรือไม่ทำ บางสิ่ง โดย

แปลว่า “ถกเถียงเรื่อง” เช่น

‘I argued for/against accepting the plan.’

ใช้ “argue” ร่วมกับ “into” หรือ “out of”

เพื่อ ชักชวน (บุคคล) (มิให้) ทำ บางสิ่ง โดย

แปลว่า “ชักชวนโดยให้เหตุผล” เช่น

‘I’ll try to argue him into going.’

‘He argued her out of buying the dress.’

ใช้ “argue” เพื่อ “discuss” หรือ “ให้เหตุผล” แก่คนหนึ่ง

แปลว่า “ให้เหตุผล” เช่น

‘She argued the point very cleverly.’

รูป คุณศัพท์ ของ “argue” คือ “arguable”

แปลว่า “ที่สามารถ โต้เถียงได้” คือ

สามารถ นำเสนอ ใน “argument” เช่น

‘It is arguable that he would have been better to go.’

รูป นาม ของ “argue” คือ “argument”

แปลว่า “การโต้แย้ง” คือ

“a quarrel” หรือ “unfriendly discussion” เช่น

‘They are having an argument about/over whose turn it is.’

หรือ แปลว่า “เหตุผล” คือ

“a set of reasons” หรือ “a piece of reasoning” เช่น

‘The argument for/against going.’

‘A philosophical argument.’

รูป คุณศัพท์ ของ “argue” คือ “argumentative”

แปลวว่า “ชอบเถียง” (fond of arguing)


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “argument” และ “discussion”

เมื่อ คุณมี “a discussion” กับ บางคน

หมายถึง “คุณมีการ สนทนา อย่างจริงจัง กับพวกเขา” เช่น

‘After the lecture, there was a lively discussion.’

ให้กล่าวว่า มี ‘a discussion about’ บางสิ่ง หรือ

‘a discussion on’ บางสิ่ง เช่น

‘We had long discussion about our future plans.’

‘We’re having a discussion on nuclear power.’

อย่าใช้ “discussion”

เพื่อ อ้างอิง “disagreement” ระหว่าง ‘people’

โดยเฉพาะ การ “discussion” ที่พวกเขา โต้เถียงกันอย่างรุนแรง

การ “disagreement” ชนิดนี้ ตามปกติ เรียกว่า “argument” เช่น

‘We had a terrible argument, and now she won’t talk to me.’

‘I said no, and we got into a big argument over it.’


Wikitionary

ให้ความหมาย “argument” ที่มีรูป พหูพจน์ คือ “arguments”

ที่ เป็น นาม ว่า คือ

“fact” หรือ “statement”

ใช้ สนับสนุน “บุพบท หนึ่ง” เป็น เหตุผล

ให้รายการ คุณศัพท์ ที่ใช้ร่วมกับ “argument” คือ

“valid” “invalid”

“correct” “incorrect”

“right” “wrong”

“strong” “weak”

“convincing” “unconvincing”

“conclusive” “inconclusive”

“fallacious” “simple”

“straightforward”

“inductive” “deductive”

“logical” “illogical”

“absurd” “specious”

“flawed”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)