170101-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Aren’t I?

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.01


Aren’t I?

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “aren’t I?”

ว่า เป็นการใช้ที่ “ungrammatical” (ไม่ถูกไวยากรณ)

และมีเหตุผลสมบูรณ์นัก เพราะไม่มีใครใช้ว่า “I are not”

วลี “aren’t I?” นี้ ที่ดูเหมือน หรูหรา

หรือ มีผลกระทบต่อผู้ใช้ US English ส่วนมาก

บ่อยครั้ง ใช้โดย คนอังกฤษ ที่ “educated” และ

บางโอกาส ใช้โดย ผู้พูดใน ภาคเหนือ ของ United States.


New Oxford American English Dictionary

อธิบายการใช้ “aren’t”

เป็น คำย่อ ที่ใช้ ในภาษาอังกฤษ มาตรฐาน

ให้หมายถึง “am not” ในคำถาม

เหมือนดังใน “I’m right, aren’t I?”

การใช้ ที่นอกเหนือจาก คำถาม ถือว่า “ไม่ถูกต้อง”

ถ้าจะใช้ “aren’t” ให้หมายถึง “am not” เช่น

“I aren’t going” ที่ผิดอย่างชัดเจน

รูปที่ ถือว่า ไม่เป็น มาตรฐาน คือ “amn’t”

ที่จำกัดการใช้ แต่กับ คน Scottish และ Irish และ ภาษาถิ่น

(ถึงแม้จะ “logical”)


Random House Webster’s college Dictionary

ให้ข้อสังเกต ความไม่อาจยอมรับได้ของสังคม ต่อ “ain’t”

ที่เป็นคำย่อ ตามประวัติศาสตร์ของ “am not”

ได้ทำให้เกิด ช่องว่าง ใน แนวทางการย่อ คำกริยา

(a gap in the pattern of verbal contraction)

“I’m not” ที่เป็น ‘alternative to’ (ทางเลือกสำหรับ) “I ain’t” นั้น

ไม่มี รูป คำถาม ที่ตรงกัน เว้นแต่ “ain’t I”

ในประโยค คำถาม บ่อยครั้ง

หลีกเลี่ยงการใช้ “ain’t I” ด้วยการใช้แทน ด้วย “aren’t I” เช่น

“I’m right, aren’t I?”

“Aren’t I on the list?”

วลี “aren’t I” นี้ เป็นเพียง ผลได้ ที่แตกต่าง (simply a different outcome)

ของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อย่างเดียวกับที่ทำให้เกิด “ain’t”

แต่ความจริงที่ว่า “การสะกดและออกเสียง” ของมัน เหมือนคำย่อของ “are not”

เช่นใน “You are staying, aren’t you?”

เห็นได้ชัดว่า ทำให้บางคน เห็นว่าเป็นที่ยอมรับได้ เช่นที่ “ain’t” ไม่มี


และ อธิบายว่า การใช้ “aren’t”

เป็น Interrogative first-person เช่น

“I’m right, aren’t I?” นั้น ถูกคัดค้าน

โดยบางคน เพราะ “a declarative counterpart”

‘I aren’t’ ไม่มีใช้ในภาษา

อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ ผู้ที่จะไม่ใช้ “ain’t”

ยังนิยมจะเลือกใช้ “aren’t I” มากกว่า คำเต็ม อันเป็น

ทางเลือกที่ค่อนข้างเป็นทางการ “am I not”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)