161231-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Appropriate & apropos

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.30


Appropriate และ apropos

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “appropriate”

(คุณศัพท์ เน้น พยางค์ สอง proh) ว่า “uh-proh-pree-it”

(กริยา เน้น พยางค์ สอง proh) ว่า “uh-proh-pree-eyt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “apropos”

(เน้น พยางค์ หลัง poh) ว่า “ap-ruh-poh” (สังเกต ไม่ออกเสียง s)


Collins English Dictionary

อธิบาย ความหมาย “appropriate”

เป็น คุณศัพท์ ว่า

“right” หรือ “suitable” ด้านความเหมาะสม เช่น

‘It is appropriate that Irish names dominate the list.’

‘Dress neatly and attractively in an outfit appropriate to the job.’

ความหมายที่ใช้น้อย โดยเฉพาะว่า “own” เช่น

“they had their appropriate methods.”

เมื่อใช้ “appropriate” เป็น กริยา

หมายถึง “to take for one’s own use”

โดยเฉพาะ กระทำ ‘อย่างผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาติ’ เช่น

‘Several other newspapers have appropriated the ides.’

‘The land was simply appropriated by the rulers.’

หมายถึง “to put aside”

“กองทุน หรือ สิ่งอื่น” เพื่อ บุคคลหรือจุดประสงค์ เฉพาะ เช่น

‘Senator Lugar is skeptical that Congress will appropriate more funding for this purpose.’


รูปอื่นๆ ของ “appropriate”

คุณศัพท์ คือ “appropriable” “appropriative”

กริยาวิเศษณ์ คือ “appropriately”

นาม คือ “appropriateness” “appropriator”


Merriam-Webster Dictionary

ขยายความ เกี่ยวกับ “appropriate” ว่า

จากรากของคำ กริยา “appropriate”

มีความหมายพื้นฐาน ว่า “make one’s own”

นั่นคือ “take” หรือ บางครั้ง “grab” เช่น

‘Each year the President and Congress create a budget and appropriate funds for each item in it, funds which mostly come in the form of taxes from the public.’

‘In the House of Representatives, the powerful Appropriations Committee often gets the last word on how much money goes to each program.’

วลี ”Misappropriation of funds” ใช้เป็นคำกล่าว อย่างสุภาพ

ในความหมายว่า “theft”

ถ้า “บางคน “appropriated” บางส่วนในนวนิยายของคุณ”

คุณ สามารถ “ฟ้องร้องดำเนินคดี กับเขาได้”

และ ถ้าคุณ “appropriated” trade secrets จาก นายจ้างเก่าของคุณ

“คุณเอง จะต้องเป็น ผู้ที่ถูกฟ้องร้อง”


Merriam-Webster Dictionar

ขยายความ “apropos” ว่าเป็น

คำที่ยืมจากวลีภาษา French ว่า “a propos”

มีความหมายตามอักษรว่า “to the purpose”

การใช้ “apropos” ตั้งแต่แรกเมื่อปี 1668

เป็นได้ทั้ง กริยาวิเศษณ์ คุณศัพท์ นาม และ บุพบท

นับแต่ปี 1926 ผู้เชี่ยวชาญ H.W.Fowler ประกาศว่า

ควรต้องใช้ “apropos” ให้ตามด้วย “of” เสมอ

ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนมาก ให้ความสนใจการใช้ แต่นั้นมา

และถือเป็น คำสั่งให้ทำตาม

แต่หลายคน ให้ข้อสังเกต การใช้ ด้วยตัวของมันเอง

และ น้อยครั้ง ที่ใช้ตามด้วย “to”Collins English Dictionary

ให้คำจำกัดความ “apropos”

เมื่อเป็น บุพบท หมายถึง

ใช้เป็นทางการ “บางสิ่งที่ซึ่ง “apropos” หรือ “apropos of”

กับ เรื่อง หรือเหตุการณ์

หมายถึง “เป็นการเกี่ยวโยง หรือตรงประเด็น กับสิ่งนั้น” เช่น

‘All my suggestions apropos the script were accepted.’

‘George Orwell once asked, apropos of publishers, ‘Why don’t they just say, “We don’t want your poem”?’

ใช้ “apropos” หรือ “apropos of” เป็นบุพบท

เป็นทางการ “เพื่อนำเสนอ บางสิ่ง” ที่คุณกำลังจะพูด

“ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ หัวข้อที่เพิ่งได้กล่าวถึง” เช่น

‘Apropos Dudley Moore living in California he said, ‘He loves the space, California have a lot of space.’

ใช้ “apropos” เป็น คุณศัพท์

เป็นทางการ “บางสิ่งที่ “apropos” นั้น เหมาะสมมาก

ในสถานการณ์เฉพาะหนึ่ง เหมือน “appropriate” เช่น

‘It was a verse from the book of job. It was so apropos.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)