การปฏิบัติงานในหน้าที่  มีคติพจน์ประจำใจในการปฏิบัติหน้าที่ว่า   "การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม"    ซึ่ง "การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติดี"   
       การที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีนั้น   ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ได้ให้แนวทางให้การพัฒนานักเรียนไว้กับครูทุกคนว่า  ให้คิดกับนักเรียนเสมอว่า  "ลูกใครไม่สำคัญ  ลูกศิษย์นั้น  คือลูกครู"  และ  "  หัวใจครูคือ  มีความรัก  เมตตา  กรุณาต่อศิษย์"  ซึ่งเมื่อครูทุกคนเข้าถึงจิตใจนักเรียนแล้ว  การจะพัฒนานักเรียนในรูปแบบใดย่อมทำได้