161215-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Amount & number

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.14

Ref.#595313


Amount และ number

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “amount”

(เน้น พยางค์ หลัง mount) ว่า “uh-mount

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “number”

(เน้น พยางค์ แรก nuhm) ว่า “nuhm-ber”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “amount” กับ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

“unified mass” = ส่วนมากที่รวมกันแล้ว เช่น

“bulk” (ก้อน) “weight” (น้ำหนัก) หรือ “sums” (ผลบวก)

ใช้ “amount”ในการบัญชี หมายถึง “ยอดรวม” = (total)

โดยทั่วไป สามารถใช้ “amount” อย่างถูกต้อง

เพื่อ อ้างอิง สิ่งใดๆ ที่สามารถ “วัด” ได้


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “amount”

“an amount” ของบางสิ่ง หมายถึง

คุณมี/อยากได้/หรือ ใด้รับ ของสิ่งนั้น จำนวนเท่าใด

‘They measured the amount of salt lost in sweat.’

‘I was horrified by the amount of work I had to do.’

สามารถพูดเกี่ยวกับ “a large amount” หรือ “a small amount”

อย่า พูดเกี่ยวกับ “a big amount” หรือ “a little amount”

‘Use only a small amount of water at first.’

‘The army gave out large amounts of food.’

เมื่อใช้ “amount” ในรูปพหูพจน์ ให้ใช้ร่วมกับ กริยา พหูพจน์

เช่น ให้กล่าวว่า “Large amounts of money were wasted.”

อย่าใช้ว่า “Large amounts of money was wasted.”

‘Increasing amounts of force are necessary.’

‘Very large amounts of money are required.’

ข้อควรระวัง:

อย่าพูด เกี่ยวกับ “an amount” ของ สิ่งต่างๆ หรือ คน

เช่น อย่าใช้ว่า “There was an amount of chairs in the room.”

ให้ใช้ว่า “There were a number of chairs in the room.’

เมื่อใช้ “number” ในลักษณะนี้ ให้ใช้ร่วมกับ กริยา พหูพจน์

‘A number of offers were received.’


Collins English Dictionary

อธิบาย การใช้ นาม พหูพจน์ ตามหลัง “amount of”

เช่น “an amount of bananas.” หรือ “the amount of refugee.”

เป็น เรื่องที่ ควร “หลีกเลี่ยง”

ให้ใช้แทน ว่า a quantity of bananas.” หรือ “the number of refugees.”


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย ความแตกต่าง ดั้งเดิม ระหว่าง “amount” และ “number”

คือ การใช้ “amount” กับ นาม ชนิด “mass” หรือ “uncountable” เช่น

“The amount of paperwork.”

“The amount of energy.”

และ ใช้ “number” กับ นาม ชนิด “countable” เช่น

“A number of songs.”

“A number of days.”

ถึงแม้มีการ คัดค้าน

แต่ยังพบว่า มีการใช้ “amount” แทน “number” กับ

‘countable noun’ ทั้งใน การพูด และ เขียน

โดยเฉพาะ เมื่อคำนามนั้น สามารถนับเป็น “หน่วย หรือ กลุ่ม” หนึ่ง เช่น

‘The amount of people present.’

‘The amount of weapons.’

หรือ เมื่อ อ้างอิงถึง “เงิน” (money) เช่น

‘The amount of dollars paid.’

‘The amount of pennies in the till.’


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “number”

เมื่อใช้ “number” เป็น “collective noun”

อาจใช้ กริยา เอกพจน์ หรือ พหูพจน์

โดยใช้ กริยา เอกพจน์ เมื่อ ตามหลัง “definite article” “the” เช่น

‘The number of skilled workers is increasing.’

และใช้ กริยา พหูพจน์ เมื่อ ตามหลัง “indefinite article” “a” เช่น

‘A number of the workers have learned new skills.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)