161208-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Allow & permit

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.07

Ref.#595118


Allow และ Permit

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “allow”

(เน้น พยางค์ หลัง lou) ว่า “uh-lou

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “permit”

(เป็น กริยา เน้น พยางค์ หลัง mit) ว่า “per-mit

(เป็น นาม เน้น พยางค์ แรก pur) ว่า “pur-mit”


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้คำจำกัดความ “allow” หมายถึง

“to grant” = ให้การอนุญาต

“to let have” = “อนุญาต ให้มี”

และ แสดงนัย ว่า “ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง” กับ การ “ห้าม” หรือ “ขัดขวาง”

‘Smoking will not be allowed.’

‘Gifts like chocolates or flowers are allowed.

‘If the soil is allowed to dry out the tree could die.’

อนุญาตให้มีระยะเวลา เช่น Please allow 28 days for delivery.

อนุญาตให้มีการแนะนำ เช่น Allow me to introduce Dr. No.

ใช้วลี “allow me” พูดเมื่อ ต้องการขอร้องอย่างสุภาพ

หรือ เสนอให้การช่วยเหลือ เช่น

‘Please allow me to introduce myself.’

‘Here, allow me” came a women’s voice from behind him.

ส่วน “permit”คำที่ใช้

เป็นการอนุญาต ที่ เป็นทางการมากกว่า “allow”

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ “แนวคิดของการอนุญาต”

หรือเป็น “เอกสารทางกฎหมาย” เช่น

‘The law permits councils to monitor any factory emitting smoke.’

‘The country is not ready to permit any rice imports.’

When weather permits, lunches are served outside.

He is only in Britain on a work permit.

วลี “Permit me” เป็นคำโบราณล้าสมัย แต่

“ใช้ในความหมายเดียวกับ” “allow me.”

เมื่อใช้เป็น นาม “permit” หมายถึง “ปลาชนิดหนึ่งลำตัวสูง” (deep-bodied)

พบในเขตน้ำอุ่นของ แอตแลนติค ตะวันตก และคาริบเบียน

ตกเป็นการกีฬา และอาหาร


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “allow” “permit” “let” “enable”

โดย “allow” และ “permit” ต้องตามด้วย “กรรม” หรือ “to”

‘He allowed me to take the course.’

‘They do not permit students to use calculator in exams.’

สามารถ กล่าวว่า “ผู้คน “are not allowed to do” บางสิ่ง”

หรือ “are not permitted to do” บางสิ่ง เช่น

‘Visitors are not allowed to take photographs in the museum.’

‘Children are not permitted to use the swimming pool.’

ยังสามารถ กล่าวว่า “บางสิ่ง ‘is not allowed’”

หรือ ว่า “it is not permitted” เช่น

‘Running was not allowed in the school.’

‘Picnics are not permitted in the park.’

เมื่อใช้ “let” ให้ตามด้วย “กรรม” และ infinitive โดยไม่มี “to”

Let me go to the party on Saturday, I won’t be late.’

ตามปกติ จะไม่ใช้ “let” ในประโยค passive เช่น

อย่าใช้ว่า “She was let go to the party.’


อย่าสับสน “allow” “permit” และ “let” กับ “enable”

การ “enable” บางคน ให้ทำ บางสิ่ง หมายถึง

“ให้โอกาสพวกเขา ได้ทำสิ่งนั้น” มิได้หมายถึง “ให้การอนุญาต” ให้พวกเขาทำ

‘Contraception enables women to plan their families.’

‘The new test should enable doctors to detect the disease early.’

คำ ออกเสียงคล้าย “allow” เพียง มีเสียง ดี ลงท้าย คือ “aloud”

ถ้า พูดบางสิ่ง “aloud” หมายถึง “พูด แบบที่คนอื่นสามารถได้ยิน”

‘Where are we? Alex wondered aloud.’

สามารถ อ่าน งานเขียนชิ้นหนึ่ง “aloud” หมายถึง

“กล่าวคำเหล่านั้น” เพื่อให้คนอื่นได้ยิน สิ่งที่เขียนนั้น

‘She read aloud to us from the newspaper.’

สามารถ ทำ บางสิ่ง ‘loudly’ หมายถึง “เกิดเสียงดังมากเมื่อทำสิ่งนั้น”

‘The audience laughed loudly.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)