JJ16V12_2 เวลาเปลี่ยนไป หัวใจยังมั่นคง KM 3.0_LO @ สวนสุนันทา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักสำคัญ คือ การค้นหา Critical Knowledge ที่จำเป็น หรือ ต้องมี ที่จะทำให้ คุณภาพชีวิต ของการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ที่เชื่อมโยงร้อยเรียงมาจาก การบริหารหลักสูตร ที่ทำให้เกิด การเรียนรู้ ของนิสิต นักศึกษา ที่จะออกมาเป็น Student Learning Outcome

KM 3.0_LO @ สวนสุนันทา

จากเครื่องมือ IT มาสู่ KM Tools

กูรู ครู KM ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จาก พื้นฐานการจัดการความรู้


จุดตายที่ KM ไม่พัฒนา คือ ใช้ KM เพราะ "นายสั่งมา" ไม่ใช่ "ใจสั่งมา"

จุดสำคัญ ที่มักจะถูกละเลย คือ "การสร้าง วัฒนธรรม การเรียนรู้ ในองค์กร ให้ฝังลึก ใน องค์KU"

ประสบการณ์ที่ได้รับ มักจะจวนตัว กลัวไม่ได้คะแนน แต่ไม่ได้สร้าง วิถีให้ KM เข้าไปใน วิถีชีวิตของการทำงาน ตามเป้าหมาย ที่ให้พัฒนา "ตน คน และ งาน เพื่อให้บรรลุ พันธกิจ" ที่พึงประสงค์
การเรียนรู้ต้องนำมาสู่การ "พัฒนา คุณภาพ ชีวิต" ที่ วิถี ของการ สร้างตำนานชีวิต


รศ.ธีระธาดา ภิญโญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณเอื้ออำนวย ที่มีความมุ่งมั่น นำ "การจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา"
กิจกรรม Action Learning ดำเนินการ ตาม Road Map อย่างต่อเนื่องวันแล้ว วันเล่า เรื่องเล่า นำมา ถอดบทเรียน เพื่อ เรียนรู้ และ พัฒนาหลักสำคัญ คือ การค้นหา Critical Knowledge ที่จำเป็น หรือ ต้องมี ที่จะทำให้ คุณภาพชีวิต ของการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ที่เชื่อมโยงร้อยเรียงมาจาก การบริหารหลักสูตร ที่ทำให้เกิด การเรียนรู้ ของนิสิต นักศึกษา ที่จะออกมาเป็น Student Learning Outcome ออกไปประกอบ สัมมาอาชีวะ ในการพัฒนา สัมคมและประเทศชาติ ไม่ได้ นำ KM 3.0 มาเพื่อ คะแนนการประเมิน มีค่าสูงขึ้น


เรียนรู้จากในหลวง เราจะ รู้ซึ้งถึง "การจัดการความรู้ ที่แท้จริง"

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 08/12/2016)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยครับ

อยู่ในกรุงเทพฯนี่เอง

ทีมงานของ สวนสุนันทาน่าสนใจ

รออ่านอีกครับ

ท่านอาจารย์หมอ JJ สบายดีไหมครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านกามนิต ผู้นำ คือ ท่านรองอธิการบดี เข้มแข็ง ทีมงาน ประกัน_วางแผนเสริม พลังครับ