นิกายถาง

ได้เขียนบอกไ้ว้บ้างแล้วใน fb วันนี้จะมาสรุปโดยยอให้ฟัง

-หญิงชายบวชได้เท่าเทียมกันและมีลูกก็ได้

-พระทำเกษตรเลี้ยงโยม ไม่ขอข้าวโยมกินแต่เอาหารไปบิณให้โยมกิน ที่เหลือขาย

-สมาธิกระทำหนักไปทางกายคตาคตาสติขณะทำการเกษตร ที่เหลือก็พิจารณาอิริยาบท

-ขันธุ์ ๕ จะปรับเป็นขันธุ์ ๗ โดยมีตัณหาและอุปาทานเข้ามาเพิ่ม

-ตัณหามีสองคือคัณหาดำและขาว คนเราต้องพัฒนาตัณหาขาวให้มาก

-ปฏิจจฯจะปรับเอา อวิขชา ออกแล้วเอาสัญญาเข้ามาแทน

-กายและจิตเป็นเกลอกัน ไม่มีใครเป็นนายหรือบ่าว

-คนเราตายแล้วหอบเอาจิต สัญญา อุปาทาน เวทนา สังขาร ไปด้วย คนสะสมบุญไว้มากจิตจะมีพลังแรง สามาารถเลือกเกิดในที่ดีๆได้กว่าคนบุญน้อย

-----คร่าวๆเอาแค่นี้ก่อน

---คนถางธรรม(ธค.๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)