ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า

"ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า"

ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้าแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้ม

"วันปิยะมหาราช" ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559


Image result for จักขุบาลเถระ

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ
จกฺกํว วหโต ปทํ.

“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ, ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี, ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น.”

ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ ดังคำว่า "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" เพราะฉะนั้นวางจิตให้ถูกที่ ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ

-------------------------------

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ เรื่อง พระจักขุปาละเถระ

รูปภาพจาก นิทานธรรมบทพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
...
ธรรมะรักษา วิปัสสนาคุ้มครองค่ะ
อจ.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (ฉัตรนะรัชต์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้มความเห็น (0)