การอบรมจิต

ธรรมะรับอรุณ ณ "บ้านเย็นยิ้ม"

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

...
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมไม่มีการอบรมจิต"

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ต้นจันทน์ บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่ารุกขชาติทุกชนิด เพราะเป็นของอ่อน และควรแก่การงาน ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้อย่างหนึ่ง ที่อบรมแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมชาติอ่อน และควรแก่การงาน เหมือนจิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว
กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมชาติอ่อน และควรแก่การงาน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ

เชิงอรรถ :
1. "จิต" ในที่นี้หมายถึง ภวังคจิต คือ จิตที่เป็นพื้นอยู่ระหว่างปฏิสนธิจิตกับจุติ คือ ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ในเวลาที่มิได้เสวยอารมณ์ ทางทวาร ๖ มีจักขุทวาร เป็นต้น
2. "ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ" ในที่นี้หมายถึง ผู้ไม่มีปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณฯ
เล่ม 20 หน้า 9
...
ธรรมะรักษา วิปัสสนาคุ้มครองค่ะ
อจ.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (ฉัตรนะรัชต์)

ขอน้อมอุทิศถวายบุญกุศล เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้มความเห็น (0)