วันที่ 52 สัปดาห์ที่ 11... (25 กรกฎาคม 2559)

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 เป็นการเริ่มครึ่งหลังของการเรียนการสอน หลังจากที่ทำการสอบวัดผลและประเมินผลครั้งที่ 1/2559 เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และภาระต่อมาก็คือการตรวจข้อสอบของนักเรียน และการลงคะแนนวัดผลประเมินผลลงใน ปพ.5 ให้กับนักเรียน....

ในการตรวจข้อสอบ ป.1 นั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะเป็นแบบกาลงไปในข้อสอบ เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถที่จะเขียนลงในกระดาษคำตอบได้ งานหนักก็เลยตกมาอยู่ที่ครู กว่าจะตรวจเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควร ออกขิ้อสอบที่ว่ายากแล้ว ตรวจข้อสอบนั้นยิ่งยากกว่า...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)