ความหมายของเครือข่าย ( Network )

ระบบเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์ก (Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อกันอยู่
ความสำคัญและประโยชน์ของระบบเครือข่าย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1 สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Peripheral sharing )
2 การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน (Software sharing)
3 การใช้ข้อมูลร่วมกัน (File sharing)
4 การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Electronic communication )
5 ค่าใช้จ่าย (Cost )
6 การบริหารเครือข่าย (Network Management )
7 ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system)
8 เสถียรภาพของระบบ ( Stability )
9 การสำรองข้อมูล (Back up )
ประเภทของเครือข่าย
ในปัจจุบัน เรานิยมจัดประเภทของเครือข่ายตามขนาดทางภูมิศาสตร์ที่ระบบเครือข่ายนั้นครอบคลุมอยู่ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ (Local Area Network หรือ LAN )

2. ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)

3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)