เกษตรตำบลดีเด่นแห่งปี 2549

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำงานอย่างไรจึงได้เป็นเกษตรตำบลดีเด่น

          คุณลักษณะของเกษตรตำบลดีเด่นในใจของพี่น้องเกษตรกรและผู้ร่วมงานนั้น  คงจะต้องเป็นบุคคลที่มีใจเต็งร้อย  ทำงานด้วยจิตวิญญาณแห่งนักส่งเสริมการเกษตร  มีความมุ่งมั่นอดทน  มีวิสัยทัศน์ในการสร้างและปรับปรุงงาน  คิดถึงความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกรเป็นปัญหา  คิดถึงความอยู่ดีมีสุขและความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเป็นเป้าหมาย  และใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มี  แก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกร  นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ถือว่าประสบผลสำเร็จ  สำหรับรางวัลแห่งความสำเร็จน่าจะเป็นความภาคภูมิใจ  ความอิ่มเอิบใจก็คงจะพอ  จึงอยากให้นักส่งเสริมการเกษตรทุกคน  คิดและตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้

กต2.jpg

เกณฑ์การประเมินเกษตรตำบลดีเด่น
          กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของเกษตรตำบลไว้เหมือนกันทั่วประเทศว่า  มีการครองตน  ครองคน  ครองงานอย่างไร
          การครองตนและการครองคน  เช่น  การสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและเพื่อนร่วมงาน  ความสามารถในการทำงานเป้นกลุ่มเป็นทีม  การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับ
          การครองงาน  เช่น  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน  ปรับปรุงงาน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความพากเพียร  อุตสาหะ  พยายาม  มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
          ผลงานดีเด่น  เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

กต4.jpg

เกษตรตำบลดีเด่นจังหวัดนครพนม
          ผมมีโอกาสไปสัมผัสผลงานของเกษตรตำบลดีเด่นจังหวัดนครพนม  ชาวบ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ขยัน  และทุ่มเทจริง ๆ  ศรัทธาในตัวเกษตรตำบลมาก  ชาวบ้านทุกคนรู้จักดี  เขาคือเกษตรสมบูรณ์  ผ่านเมือง  ลองไปรู้จักประวัติและผลงานในพื้นที่ดูว่าเขาทำงานอย่างไรจึงได้เป็นเกษตรตำบลดีเด่น
          นายสมบูรณ์  ผ่านเมือง  เกิดเมื่อวันที่  17  กันยายน  2501  อายุปัจจุบัน  47  ปี  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี วท.บ.  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  จากสถาบันราชภัฏสกลนคร  สถานภาพสมรส  มีบุตร  1  คน  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  47  หมู่ที่ 5  ตำบลโคกสว่าง  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2524  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเกษตร 2  สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก  ปัจจุบันตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร 6  ขั้นเงินเดือน  24,750  บาท  สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก  เคยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม, เรณูนคร  และกิ่งอำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

กต1.jpg

การประพฤติตน
          1. การครองคน  นายสมบูรณ์ ผ่านเมือง  เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยไมตรีดี  ไม่ถือตน  เป็นคนลูกทุ่งติดดิน  ถ่อมตน  พูดจาไม่โอ้อวด  เป็นคนชอบตลกขบขัน  มักมีเรื่องเล่าแปลก ๆ  เล่าให้เพื่อนฝูงสนุกสนานอยู่เสมอ  มีความเป็นธรรมต่อตนเองและผู้อื่น  ซื่อสัตย์  สามารถเข้าได้ดีกับผู้ร่วมงานและเกษตรกร  จึงไม่ผิดเลยที่นายสมบูรณ์  ผ่านเมือง  จะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา  และเกษตรกรในพื้นที่

กต3.jpg
          2.  การครองงาน  นายสมบูรณ์  ผ่านเมือง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความเสียสละต่อการทำงาน  โดยปฏิบัติราชการไม่คำนึงถึงวันเสาร์-อาทิตย์  หรือเวลานอกราชการ  จะทำงานด้วยความจริงใจและเต็มความสามารถ  ทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบ  และการทำงานเป็นทีม  ไม่เกี่ยงงาน  มีความอดทนและพากเพียรสูง  มีวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงงาน  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  จึงทำให้งานที่รับผิดชอบในระดับอำเภอมีความสมบูรณ์  และงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีความสำเร็จ  โดยดูจากผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่ผ่านมา
          3.  ผลงานดีเด่น  นายสมบูรณ์  ผ่านเมือง  ซึ่งรับผิดชอบตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ในรอบ  3  ปี  ดังนี้

กต5.jpg
               3.1  ผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรดีเด่น  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล (เกษตรตำบลดีเด่น)  ปี  2549  โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดมีมติเป็นเอกฉันท์  และเป็นที่ยอมรับของบรรดาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด  และชนะเลิศการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ปี  2548  ซึ่งนายสมบูรณ์  ผ่านเมือง  ได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ในวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2549  ที่ผ่านมา  และยังชนะเลิศการประกวดการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม  ปี  2549  ระดับจังหวัด
               3.2  การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นศูนย์กลาง  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เป็นประจำทุกเดือน  เสนอแผนงาน / โครงการส่งเสริมการเกษตรจนได้รับการสนับสนุน  เช่น  โครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ตำบลหนองฮี  งบผู้ว่า  CEO  250,000  บาท , โครงการอุดหนุนการดำเนินงานศูนย์บริการฯ งบ อบต.  20,000  บาท/ปี , โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟางข้าวให้กลุ่มผู้เลี้ยงโค  ตำบลหนองฮี งบ อบจ. 150,000  บาท  , โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น งบ ศตจ.อำเภอปลาปาก  98,850  บาท  ดำเนินงานภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม  เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม  และความยากจน , โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน งบ ศตจ.กษ.  96,200  บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน  เป็นต้น

กต6.jpg
          จากผลงานดีเด่นดังกล่าวที่ผ่านมาของนายสมบูรณ์  ผ่านเมือง  บุคคลซึ่งอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ  ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง  คือ  หัวหน้าเจริญสุข  มังคละคีรี  ซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่และเป็นเกษตรอำเภอระดับแนวหน้าของจังหวัดนครพนม  คอยชี้แนะ แนะนำให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน  จึงทำให้นายสมบูรณ์  ผ่านเมือง  ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนมความเห็น (2)

  • ยินดีด้วยนะคะ
  • วงข้าราชการมีคนดีแบบนี้อยู่มากแต่ไม่เป็นที่รู้จัก ทำอย่างไรจะให้บุคคลเหล่านี้มาเล่าในเวทีระดับต่าง ๆ บ้าง
ไพรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.87.41
เขียนเมื่อ 
เมื่อไรที่เรามองว่าเกษตรกรคือ"เพื่อนร่วมชีวิต" เมื่อนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรไปไกลกว่านี้มาก เราศักยภาพคนเราสูงอยู่แล้ว