​""กระแสโลกกระแสธรรม""

โลกธรรม ๘ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์""กระแสโลกกระแสธรรม""

กระแสธรรม คำจุน อุดหนุนโลก
ระงับทุกข์ ระงับโศก โลกสุขสันต์
กระแสโลก วุ่นวาย ร้ายอนันต์
รู้เท่าทัน ด้วยสติ วิจารณญาณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)