ครั้งที่ 53 วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559 (เรื่อง สอนภาษาไทย)

บันทึกการฝึกสอน

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559
เรื่อง สอนภาษาไทย


อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งก็ยังเป็นกิจกรรมการตั้งคำถามแบะตอบคำถามเช่นเคย แต่วันนี้พิเศษเพราะว่าเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยวันนี้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมนิดหน่อยคือ เปลี่ยนจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใต้ต้นมะขามแทน เนื่องจากวันนี้เป็นการเล่าเรื่องที่อยากให้นักเรียนเห็นภาพ อยากให้นักเรียนจินตนาการตามสิ่งที่ครูเล่าซึ่งวันนี้ครูจะเล่าเรื่องถึงประวัติศาสตร์ของจัดหวัดพระนครศรีอยุธยาให้นักเรียนฟังซึ่งเป็นการบูรณาการกับรายวิชาประวัติศาสตร์ ผลปรากฏว่านักเรียนตั้งใจฟังพอฟังแล้วก็เกิดความสงสัยเกิดแง่คิดต่างๆ คอยซักถามข้อสงสัยอยู่เสมอ แสดงว่าการสอนแบบนี้ค่อนข้างได้ เพราะว่าเราไม่ได้ตีกรอบความรู้ให้กับนักเรียน เมื่อเราเล่าเรื่องราวเสร็จทั้งหมดแล้ว เราจึงค่อยจัดกิจกรรมโดยวันนี้ไม่ให้ทำเป็นกิจกรรมเดี่ยวแล้วเราให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 คน เป็นการระดมสมองโดยให้เด็กนักเรียนแต่ละกลุ่มลองตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่ครูเล่าให้ฟัง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มของตนเอง สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนก็คือ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด เกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม

“ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน แต่ละคนก็ต่างความคิดอยู่ที่ว่านักเรียนจะมีวิธีการวางแผนในการทำงานกลุ่มกันอย่างไร การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นทำอย่างไร เด็กนักเรียนก็จะได้เรียนรู้จากตรงนี้ด้วย”

ดังนั้นการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้เรียน เพราะถ้าครูผู้สอนเตรียมพร้อมการสอนมาเป็นอย่างดีการเรียนรู้ของนักเรียนก็จะไม่หลุดกราบการเรียนรู้ที่ครูตั้งไว้อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)