วันที่ 61 อ่านออกเขียนได้ สื่อง่ายๆทำมือ (15/08/2559)

วันนี้ฉันได้จัดทำสื่อทำมือ ที่ทำขึ้นมาเองแล้วนำมาใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่องของคำที่มี ร หัน

ซึ่งจะเป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ ฝึกอ่านออกเสียงคำและสามารถจำแนกคำที่มี ร หัน ได้ด้วยตนเอง


นักเรียนแต่ละคนออกมาทำกิจกรรมจำแนกคำที่มี ร หันอย่างสนุกสนานนักเรียนบางคนยังสะกดคำได้ไม่ถูกต้อง ครูจะต้องให้คำแนะนำและฝึกให้นักเรียนอ่านให้ถูกต้องด้วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)