ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

ผู้วิจัย นางพริ้มเพราวราพันธุ์พิพิธ

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าพระเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะและวิธีการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 2 สร้าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระโดยนำผลการศึกษาจากขั้นตอนที 1 มาใช้แล้วตรวจสอบความเหมาะสมโดยการประชุมระดมความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คนขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระที่สร้างขึ้นโดยจัดการประชุมสัมมนา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 40 คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. คุณลักษณะครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม มีคุณลักษณะ 12 ประการ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะ 15 ประการ ด้านความรู้และทักษะ มีคุณลักษณะ 12 ประการ ด้านเครือข่ายการจัดการเรียนรู้มีคุณลักษณะ 5 ประการ และด้านข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะนักเรียนมีคุณลักษณะ 4 ประการ

กระบวนการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความต้องการจำเป็น กำหนดจุดประสงค์ และขอบข่ายการพัฒนา กำหนดวิธีการพัฒนา ดำเนินการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา

ทั้งนี้มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ 9 ปัจจัยคือ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาวะผู้นำทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย และ วิธีการพัฒนามี 15 วิธีคือ การฝึกอบรมการดูตัวอย่าง โดยการฝังตัว การศึกษาจากคู่มือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองให้มีหลักวิชา หลักคิด หลักปฏิบัติ การพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้รอบด้าน แล้วสรุปข้อเท็จจริง การศึกษาความสำเร็จของเพื่อนร่วมวิชาชีพ การจัดการความรู้ การเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การเป็นกัลยาณมิตร การคุยกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเสวนาเป็นประจำ สร้างเครือข่ายขยายสู่ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ PLC ภายในโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ องค์ประกอบเชิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการพัฒนา ในองค์ประกอบเชิงระบบนั้นมุ่งสู่ผลผลิต ซึ่งเน้นคุณลักษณะครูเพื่อศิษย์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตน ด้านความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลไปยังคุณลักษณะและทักษะของนักเรียน ส่วนกระบวนการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระมี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความต้องการจำเป็น กำหนดจุดประสงค์ และขอบข่ายการพัฒนา กำหนดวิธีการพัฒนา ดำเนินการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา และระดับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระมี 3 ระดับได้แก่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร

3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนทศบาลท่าพระ พบว่ามีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 611918เขียนเมื่อ 6 สิงหาคม 2016 16:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กันยายน 2016 18:22 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี