นวัตกรรมทางการศึกษาคืออะไร

นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีกาารใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย