ฉบับ ๐๔๓ ปฏิญญากรุงเทพฯ “ขอให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่”


การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “‪#นโยบายควบคุมยาสูบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)" Tobacco Control Policies and Sustainable Development Goals ในวันที่ 27-29 กรกรฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ร่วมกับ ภาคีควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

"พวกเรา ในฐานะ ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบทั่วประเทศ 375 องค์กร ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15” วันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 716 คน

ขอประกาศปฏิญญาร่วมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการเรียกร้องให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งดำเนินการออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่......................."๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ศจย. www.trc.or.th


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (0)