160720-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – There+ (2/2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Therein ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า th air-in

(OALD) อธิบายการใช้ Adv. “therein” ใช้ เป็นทางการ หรือ ด้าน “กฎหมาย”

ว่า หมายถึง “in the place/object/document ที่ได้กล่าวถึงแล้ว”

‘The insurance policy covers the building and any fixtures contained therein.’

‘In court she denied any knowledge of the article and the allegations made therein.’


Thereinafter ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า.”th air-in-af-ter” หรือ “-ahf-“

(LDCE) อธิบายว่า เป็น Adv. ใช้ด้าน กฎหมาย

หมายถึง “later in the same official paper/statement.”

AHD ว่า หมายถึง “in a later part” ของคำพูดหรือข้อความในหนังสือ

WCD ว่า หมายถึง “afterward in that document/statement.”

COED อธิบายว่า เป็น “คำเก่า” (archaic) หรือ ใช้เป็นทางการ

Therein before

COED อธิบายว่า เป็น adv. “คำเก่า” (archaic) หรือ ใช้เป็นทางการ

หมายถึง “อยู่ในส่วนก่อนหน้าของเอกสารนั้น”


Thereinto ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-in-too” หรือ “th air-in-too

(CED) อธิบายว่า เป็น Adv. ใช้ เป็นทางการ ด้าน กฎหมาย

หมายถึง “into that place/circumstance.”

COED อธิบายว่า เป็น “คำเก่า” (archaic) หรือ ใช้เป็นทางการ


Thereof ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-uhv” หรือ “-ov

(MMD) อธิบายว่า เป็น Adv. ใช้ เป็นทางการ

หมายถึง “เป็นของ หรือเกี่ยวข้อง กับบางสิ่ง ที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนแล้ว”

‘He charges $20 for each session, or any part thereof.’

(CCD) อธิบายว่า “thereof” เป็น Adv.

ใช้ เป็นทางการ “ให้ตามหลัง นาม เพื่อเชื่อมโยง นาม นั้น เข้ากับสถานการณ์”หรือ “สิ่งที่เพิ่งได้กล่าวไว้” เช่น

‘His belief in God or the lack thereof.’

(OALD) อธิบายการใช้ “thereof” เป็น Adv. ใช้ เป็นทางการ หรือ ทางกฎหมาย

หมายถึง “สิ่งที่ได้กล่าวไว้แล้ว”

“Is the property or any part thereof used for commercial activity?’


Thereto ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-too

(LDCE) อธิบาย “thereto” เป็น Adv. ใช้ เป็นทางการ

หมายถึง “เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลง/สัญญาที่เขียนไว้ หรือ สิ่งที่เพิ่งได้กล่าวไว้”

‘The treaty and any conditions attaching thereto.’

(OALD) อธิบาย “thereto” เป็น Adv. ใช้ เป็นทางการ หรือ ทางกฎหมาย

‘The lease entitles the holder to use the buildings and any land attached thereto.’

คำพ้องความหมาย กับ “thereto” คือ “thereunto”


Theretofore ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-tuh-fawr” หรือ “- fohr

(AHD) ให้ความหมาย “theretofore” ว่า “until that time” หรือ “ก่อนเวลานั้น”

หรือ “up to that time”

‘They had not done any work theretofore.’

theretofore obscure communities.’

คำพ้องความหมาย กับ “theretofore” คือ “thereuntil”


Thereunder ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-uhn-der”

(OALD) อธิบาย ใช้ Adv. “thereunder” เป็นทางการ หรือทางกฎหมาย

หมายถึง “อยู่ภายใต้ สิ่งที่ได้กล่าวแล้ว”

‘This saving plan is only available under the Finance Act 1990 and any regulations made thereunder.’

หรือ หมายถึง “ภายใต้อำนาจของ” หรือ “เป็นไปตามนั้น”

‘The headings and the items listed thereunder.’


Thereupon ออกเสียง โดย Dictionary.com

ว่า “th air-uh-pon” “(- pawn) หรือ “th air-uh-pon” (-pawn)

(OALD) อธิบาย “thereupon” เป็น Adv. ใช้ เป็นทางการ

หมายถึง “ทันทีหลังสถานการณ์ที่ได้กล่าวแล้ว”

หรือ “เป็นผลโดยตรงของสถานการณ์ที่กล่าวแล้ว”

‘The audience thereupon rose cheering on their feet.’

‘A large notice with black letters printed thereupon.’

คำพ้องความหมาย กับ “thereupon” คือ “thereon” และ “therefore”


Therewith ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-with” (-with)

(COED) อธิบาย “therewith” เป็น Adv. เป็น คำเก่า หรือ ใช้เป็นทางการ

หมายถึง “with that” หรือ “ในสิ่งที่กล่าวแล้ว”

คำพ้องความหมาย กับ “therewith” คือ “thereupon” และ “forthwith”

‘I have learned that whatever state I am, therewith to be content.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)