160719-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – There+ (1/2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Thereabouts ออกเสียง “ th air-uh-bout” โดย Dictinary.com

(PETD) ให้คำแปล Adv. “Thereabouts” และ “thereabout”

ว่า “โดยประมาณนั้น” = “approximately in that place” หรือ “of that number” หรือ “at that time”

การใช้ ส่วนมาก ตามด้วย “or” เช่น

‘A hundred or thereabouts.’

‘At three o’clock or thereabouts.’

Thereafter ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-af-ter” หรือ “-ahf-ter”

เป็น Adv. หมายถึง “จากเวลานั้นเป็นต้นไป”

(OALD) อ้างว่า ใช้เป็นทางการ

‘Thereafter, he ceased to pay attention.’

‘She married at 17 and gave birth to her first child shortly thereafter.’

Thereat ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air at

(AHD) เป็น Adv.

หมายถึง “at that place, there” หรือ “because of that” หรือ “at that event”

หรือ “on account of that”

โดย “ODE” อ้างว่า เป็น "คำเก่า" (archaic) หรือ “ใช้เป็นทางการ”


Thereby ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “ th air bahy” หรือ “th air-bahy”

(MMD) อธิบายว่า เป็น Adv. ใช้เป็นทางการ

หมายถึง “because of” หรือ “by means of” สิ่งที่เพิ่งได้กล่าวไว้ เช่น

‘The diet makes the blood less sticky, thereby helping to prevent heart disease.’

‘The aim of the military action was to open the roads to Sarajevo and thereby end the capital’s 40-month siege.’

(CED) อธิบายว่า เป็น Adv. “คำเก่า” (archaic) หมายถึง “by” หรือ “near that place”

(CCD) อธิบาย การใช้ “thereby” เป็น Adv. ร่วมกับ clause หนึ่ง อย่างเป็น ทางการ

“เพื่อ แนะนำ “ผล หรือสิ่งตามมา” ที่สำคัญ ของ “เหตุการณ์หรือการกระทำ” ที่เพิ่งกล่าวไป” เช่น ‘Our bodies can sweat, thereby losing heat by evaporation.’

‘Regular exercise strengthens the heart, thereby reducing the risk of heart attack.’


Therefor ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-fawr

(WordNet) อธิบายว่า เป็น Adv. ใช้ ไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะ “ทางกฎหมาย”

หมายถึง “for that” หรือ “for it” เช่น

‘Ordering goods and enclosing payment therefor.’

(CED) อธิบายว่า เป็น Adv. “คำเก่า” (archaic) หมายถึง “for that object” หรือ “purpose”


Therefore ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-fawr”

(PETD) ให้คำแปล Adv. “Therefore”

ว่า “เพราะฉะนั้น” เช่น

‘He worked hard, and therefore he was able to save money.’

(MMD) อธิบายว่า ใช้ “therefore”

เป็น “แนวทางหนึ่งของการแสดง ว่าประโยค หรืออนุประโยค หนึ่ง เกี่ยวข้องอย่างไร กับสิ่งที่เพิ่งได้กล่างถึง” หรือ “เป็นผลของ เหตุผล ที่ได้กล่าวถึงแล้ว”

‘The new boots are lighter and softer, and therefore more comfortable to wear.’

‘I no longer have the support of the committee. I have therefore decided to resign.’


Therefrom ออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “th air-fruhm

(OALD) อธิบายการใช้ Adv. “therefrom” ใช้ เป็นทางการ หรือ ด้าน “กฎหมาย”

ว่า หมายถึง “from the thing mentioned.”

‘The committee will examine the contents of the agreement and any problems arising therefrom.’

(CED) อธิบายว่า “therefrom” เป็น Adv. “คำเก่า” (archaic)

หมายถึง “from that” หรือ “there”

‘The roads that lead therefrom.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)