วันที่ 36 สื่อการผันวรรณยุกต์อักษรสูง กลาง ต่ำ (5/06/2559)

วันนี้ในการเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องของ การผันวรรณยุกต์อักษรสูง กลาง ต่ำ ซึ่งจะมีการใช้สื่อในการทบทวนเรื่องของอักษรสูง กลาง ต่ำ โดยให้นักเรียนแยกอักษรแต่ละหมู่จากดอกไม้พยัญชนะที่ครูพี่เลี้ยงแจกให้ ซึ่งทุกคนจะได้มีส่วนร่วมและฝึกทักษะการสังเกตจากสื่อที่ครูนำมาให้ เพราะอักษรแต่ละหมู่จะมีสีที่ต่างกัน แม้จะไม่รู้ว่าอักษรมีกี่หมู่แต่หากสังเกตสีของดอกไม้ก็จะสามรถรู้ได้ว่ามีกี่หมู่อักษร และแต่ละหมู่ประกอบด้วยตัวอักษรอะไรบ้าง การใช้สื่อชนิดนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียนและยงช่วยให้นักเรียนทบทวนเรื่องที่ได้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)